HARMONOGRAMY ODBIORU ŚMIECI Z TERENY GMINY SZCZYTNO


 Wójt Gminy Szczytno

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Zielonka, Stare Kiejkuty, Marksewo, gmina Szczytno dla części działki nr 105 obręb geodezyjny Stare Kiejkuty, gmina Szczytno

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 199 ) oraz Uchwały Rady Gminy  Szczytno nr  LIII/380/2014 z dnia 24 października 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Zielonka, Stare Kiejkuty, Marksewo, gmina Szczytno dla części działki nr 105 obręb geodezyjny Stare Kiejkuty, gmina Szczytno  wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 03.12.2015 r. do 28.12.2015 r w  siedzibie Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno,
w godz. od 8.00 do 15.00
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.12.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno o godz. 11.00
Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Szczytno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.01.2016 r.


 

Wójt Gminy Szczytno

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczytno zostały wywieszony

wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczytno, przeznaczonych do sprzedaży nr RR.6840.15.2015.
Wykaz umieszczono też na stronie internetowej Urzędu Gminy Szczytno www.ug.szczytno.pl

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 89-623-25-91.


 

 Gmina Szczytno informuje

 

Wójt Gminy Szczytno

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczytno zostały wywieszony

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczytno, przeznaczonych do dzierżawy nr RR.MK.6845.37.2015. Wykaz umieszczono też na stronie internetowej Urzędu Gminy Szczytno www.ug.szczytno.pl

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 89-623-25-91.


 Ogłoszenie Wójta Gminy Szczytno

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Zielonka, Stare Kiejkuty, Marksewo, Nowe Gizewo, Gmina Szczytno

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XLIII/332/2014 Rady Gminy Szczytno z dnia 28 marca 2014 r. zmieniającej uchwałę nr XL/304/2013 Rady Gminy Szczytno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenie zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Zielonka, Stare Kiejkuty, Marksewo, oraz uchwały nr XL/304/2013 Rady Gminy Szczytno z dnia z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającej uchwałę nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy Szczytno z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Zielonka, Stare Kiejkuty, Marksewo gmina Szczytno, oraz uchwały Rady Gminy Szczytno z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Zielonka, Stare Kiejkuty, Marksewo gmina Szczytno, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Zielonka, Stare Kiejkuty, Marksewo, Nowe Gizewo, Gmina Szczytno wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11.06.2015 r. do 03.07.2015 r. w  siedzibie Urzędu Gminy w Szczytnie , ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, w godz. od 8.00 do  14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.06.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Szczytnie , ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte

w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Szczytno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.07.2015 r.

Wójt Gminy Szczytno

Sławomir Wojciechowski