O blisko 50 tys. zł za mało gmina Pasym wydała na realizację zadań zawartych w ubiegłorocznym Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Okropny rok

Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które w całości powinny być skierowane na realizację programu, do budżetu gminy wpłynęło 134,5 tys. zł. Tymczasem na walkę i przeciwdziałanie zgubnemu nałogowi wydano zaledwie 86 tys. zł. Co stało się z resztą pieniędzy?

- Wydano je na inne zadania, bo nie zostały zrealizowane dochody - odpowiada była skarbnik miasta Bogumiła Komisarek. Podatnicy zalegają kasie miasta i gminy blisko 1 mln zł. - Ustalając budżet na 2002 rok nie mogliśmy przewidzieć, że jedna za drugą firma będzie miała problemy z płatnością podatków. Plan dochodów ustalaliśmy m.in. na podstawie ich deklaracji - tłumaczy była skarbnik.

Kryzys pogłębiło niedotrzymanie obietnicy przez wojewódzki Urząd Marszałkowski na współfinansowanie budowy sali gimnastycznej. Skutkiem tego było zerwanie umowy z UKKFiT-em i przepadek kolejnych setek tysięcy złotych.

- To był okropny rok, jaki trudno było sobie wyobrazić - krótko podsumowuje była skarbnik.

Wypoczynek, terapia, kontrole

W ubr. komisja ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne z blisko 60. uczniami szkół w Pasymiu i Gromie. Z wypoczynku zimowego, którego jednym z celów była pomoc psychologiczna dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym skorzystało 30 uczniów wytypowanych przez dyrekcje szkół.

W gminie działają dwa punkty konsultacyjne. Jeden, przeznaczony dla ofiar przemocy w rodzinie, oferuje pomoc prawną, poradnictwo, interwencję i terapię indywidualną. Na stałe pracują w nim prawnik i terapeuta, a w razie potrzeby zatrudniany jest także policjant.

Drugi punkt, dla osób uzależnionych i ich rodzin, udziela wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po ukończeniu terapii odwykowej i ich rodzinom. Z ofert obu punktów skorzystało 180 osób.

Działający przy antyalkoholowej komisji zespół ds. kontroli placówek handlowych i gastronomicznych przeprowadził 73 kontrole i rekontrole. W ich wyniku zlikwidowano zabronione prawem reklamy napojów alkoholowych oraz "ogródki piwne" usytuowane przy punktach sprzedaży detalicznej.

Zespół ds. kierowania na leczenie odwykowe rozpatrzył 20 wniosków, z czego 3 skierowano do sądu o orzeczenie leczenia przymusowego. Po przeprowadzonych rozmowach 6 osób poddało się leczeniu odwykowemu dobrowolnie. Do końca 2002 roku sąd orzekł obowiązek leczenia w stosunku do 3 osób.

Najwięcej dla dzieci

W tym roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych komisja otrzyma 110 tys. zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a oprócz tego będzie miała do dyspozycji zabrane jej 48,5 tys. zł w roku ubiegłym. Najwięcej środków przeznaczy się na zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym (47,4 tys. zł) oraz na organizowanie dla nich obozów profilaktyczno-terapeutycznych (30 tys. zł). Roczne wynagrodzenie członków komisji pochłonie 10 tys. zł. Za jedno posiedzenie przysługiwać im będzie dieta w wysokości 60 zł.

(o)

2003.06.04