Gmina Pasym jest jednym z samorządów powiatu szczycieńskiego, który docenia zdolnych uczniów. Na stypendium burmistrza mogą liczyć nie tylko ci z wysoką średnią ocen, ale także laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych oraz konkursów sportowych i artystycznych.

Motywacja dla ambitnych

Stypendium Burmistrza Miasta Pasym przyznawane jest w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Szansę na jego uzyskanie mają uczniowie uczęszczający do klas IV, V i VI szkoły podstawowej oraz I, II i III gimnazjum. O stypendium można się ubiegać jednorazowo na zakończenie danego roku szkolnego. Warunkiem jego uzyskania jest średnia ocena co najmniej 5,6 w szkołach podstawowych i 5,4 w przypadku gimnazjów oraz co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania. Stypendystą może zostać również uczeń, który ma średnią nie niższą niż 3,0 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, a do tego szczyci się mianem laureata lub finalisty wojewódzkich bądź ogólnopolskich konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych. Premiowani będą też zdobywcy I, II lub III nagród konkursów artystycznych i sportowych szczebli wojewódzkich i centralnych. Wnioski o przyznanie stypendiów mogą składać dyrektorzy szkół lub placówek oraz rodzice ucznia uczęszczającego do szkoły poza terenem gminy Pasym. Weryfikacją wniosków zajmie się specjalna komisja stypendialna powołana przez burmistrza, w skład której wejdą trzy osoby.

(ew)