Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KA-EM sp. z o.o. z siedzibą w Szczytnie, adres: Ogrodowa 30/2, (12-100), wpisana do rejestru przedsiębiorców zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS (KRS: 0000329329, NIP: 6321974358, REGON: 241191967).

2. Kontakt w sprawach dotyczących Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email .

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz w przypadku ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji pierwszego elementu Konkursu, po zakończeniu którego zostaną usunięte.

5. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6. Posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Udostępnianie danych osobowych:

Państwa dane osobowe na pierwszym etapie Konkursu nie będą udostępniane.

8. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b. prawo do przenoszenia danych;

c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

e. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do udziału w Konkursie.