Po czym poznać, że kończy się zima? Kiedyś służyła temu obserwacja przyrody, dziś strony warmia.mazury.pl, na której pojawiają się konkursy dla terenów wiejskich. Już są, a ich łączna wartość wynosi w tym roku ponad 1,5 mln zł.

Samorząd województwa wspiera obszary wiejskie
Marszałek Gustaw Marek Brzezin: - Koła Gospodyń Wiejskich to nasz ważny i potrzebny partner społeczny

- To konkursy, na które mieszkańcy wsi czekają szczególnie, ponieważ dzięki pozyskanym środkom zmieniają swoje małe ojczyzny. Wydawać by się mogło, że mała architektura, miejsca do wypoczynku czy zagospodarowanie terenów zielonych czy pielęgnacja tradycji ludowych to mało znaczące inwestycje w porównaniu do dróg czy kanalizacji, ale tak nie jest, bo to właśnie one są dopełnieniem wizerunku sołectwa, tego czy jest ono dobrym miejscem do życia i również są potrzebne. Dlatego z całego serca zachęcam wójtów, sołtysów i koła gospodyń wiejskich do wspólnego działania i pisania projektów – przekonuje Sylwia Jaskulska, wicemarszałek województwa.

Sołecki budżet obywatelski

W tym roku samorząd województwa przeznaczył na małe granty sołeckie 600 tys. złotych. Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 25 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 50 proc. łącznych kosztów przedsięwzięcia. Pomoc finansowa może być przyznana, gdy zadanie nie będzie miało charakteru komercyjnego, ma w całości charakter inwestycyjny, będzie realizowane w jednym uprawnionym sołectwie w gminie wiejskiej lub miejsko-wiejskiej.

- Konkurs organizowany jest przez samorząd województwa od 2017 roku i do tej pory sołectwa z każdego zakątka regionu otrzymały finansowe wsparcie na ponad 2,5 mln zł. Ideą tego przedsięwzięcia jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach. Ważne jest również budowanie silnego kapitału społecznego zgodnie z zapisami celu strategicznego „Mocne fundamenty” strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030 – dodaje Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 marca, a więcej informacji o tym, na co można pozyskać dofinansowanie znajdą Państwo na stronie: https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/8205-male-granty-soleckie-to-budowa-kapitalu-spolecznego

Zachować charakter

Również do 7 marca trwa nabór wniosków w programie Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla 2023. Na te działania samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył kwotę 260 tys. złotych. Mogą się o nie ubiegać gminy aktywne w inicjatywie „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”. Maksymalna wysokość dotacji na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 25 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 50 proc. łącznych kosztów przedsięwzięcia, a inwestycja ma służyć poprawie warunków życia ludności wiejskiej, zachowaniu dziedzictwa kulturowego oraz przyczyniać się do wzrostu atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. To, co ważne, zadanie musi być zainicjowane przez Grupę Odnowy Wsi i opracowane przez zespół, w skład którego wchodzi co najmniej dwóch członków Grupy Odnowy Wsi. Dodatkowe informacje: https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/8203-aktywna-wies-warmii-mazur-i-powisla-2023-ruszyl-nabor

Siła kobiet

Czas na kobiety, bo to głownie one, choć nie tylko, tworzą Koła Gospodyń Wiejskich. W tegorocznej edycji „Grantów Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”, samorząd województwa zabezpieczył 150 tys. zł. Termin naboru, podobnie jak w przypadku grantów sołeckich i programu „Aktywna wieś” mija 7 marca.

- Koła Gospodyń Wiejskich to nasz ważny i potrzebny partner społeczny, broniący praw, reprezentujący interesy, działający na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich i ich rodzin. Niezwykle cenię społeczną pracę Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz pomocy rodzinom wiejskim w wychowaniu, kształceniu i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, na rzecz ochrony zdrowia i zabezpieczenia socjalnego rodzin czy rozwijania przedsiębiorczości kobiet. Mają też one swoje zasługi w zwiększaniu uczestnictwa mieszkańców wsi w życiu kulturalnym i kultywowaniu folkloru - mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Środki mogą być przeznaczone na zakup wyposażenia umożliwiającego rozwój działalności kół gospodyń wiejskich (sprzęt AGD duży i mały, namioty, grille, garnki, naczynia i sztućce wielokrotnego), strojów ludowych, regionalnych lub innych umożliwiających prezentację kół gospodyń wiejskich. Dofinansowanie wynosi maksymalnie do 8 tys. zł, przy czym udział dotacji nie może być wyższy niż 80 proc. całkowitych kosztów realizacji zadania. Co Ważne wkład własny może pochodzić ze środków funduszu sołeckiego. Więcej informacji: https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/8202-marszalkowskie-wsparcie-dla-kol-gospodyn-wiejskich

W zgodzie z naturą

I ostatni z konkursów. Tym razem na składanie wniosków o granty gminy mają o jeden dzień więcej. Do 8 marca można aplikować o środki na przedsięwzięcia związane m.in. z mikroretencją wód opadowych i roztopowych, tworzeniem wspólnych przestrzeni zielonych, rozwiązaniami tzw. zielonej architektury, czynną ochroną siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych czy też z poprawą jakości powietrza. Łączna wartość „Niebiesko-zielonych grantów dla Warmii i Mazur” wynosi 500 tys. zł. Minimalna wysokość wnioskowanej dotacji wynosi 5 tys. zł, natomiast maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 30 tys. zł. Każda gmina ma możliwość złożenia tylko jednego wniosku, a finansowy wkład własny gminy nie może być niższy niż 50 proc. całkowitego kosztu zadania. Więcej informacji: https://warmia.mazury.pl/srodowisko/aktualnosci/8200-niebiesko-zielone-granty-dla-naszych-gmin