Orlen Reklama Top

 

Czy rzeczywiście „DYREKTOR NIEWINNY”?

Z wielkim zainteresowaniem, ale i oburzeniem przeczytałam w „KURKU MAZURSKIM” nr 30 artykuł pt. „Dyrektor niewinny”, a oburzenie nie dotyczy redaktora. Ponieważ sprawa jest powszechnie znana, więc ustosunkuję się tylko do głównego wątku artykułu. Moje akta domowe tej sprawy liczą ponad 300 stron i nie znalazłam tam kopii pism do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ZUS i Państwowej Inspekcji Pracy, co oznacza, że to nie ja byłam sprawcą kontroli dokonanej w DPS przez te organy.

Wicestarosta Kazimierz Oleszkiewicz stwierdza, że „w żadnym z protokołów nie było wykazanych rażących zaniedbań, czy działań niezgodnych z prawem”. Nie będę polemizowała z subiektywnym odczuciem „rażących zaniedbań” doznawanych przez Pana Oleszkiewicza jako odpowiedzialnego za nadzór nad funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie bo zapewne są one odmienne nie tylko od moich.

Wicestarosta Oleszkiewicz zapewnia, że nie było „działań niezgodnych z prawem”, a jednocześnie ubolewa, że „nie wszyscy pewnie zapoznają się z protokołami pokontrolnymi. Nie sądzę więc, żeby wizerunek DPS-u został tak do końca naprawiony w naszej lokalnej społeczności”.

Panie Wicestarosto Oleszkiewicz, „żeby wizerunek DPS-u został tak do końca naprawiony”, wnioskuję opublikowanie tych protokołów w prasie lokalnej. Społeczność lokalna zasługuje na poznanie prawdy. Ja na razie nie dysponuję protokołami z kontroli, ale zanim Pan je opublikuje, to zamieszczam cytaty z pism dotyczących kontroli w DPS:

Pismo Wojewody W-M nr PS.II.0717-025/09 z dnia 04.03.2010 r. do Posła na Sejm RP Pana Adama Krzyśkowa:

1. „W toku kontroli ustalono, że w teczce osobowej Pana Gulbickiego brak jest pisemnego upoważnienia mieszkańca do dokonywania przez organ emerytalny potrącania należności tytułem odpłatności za pobyt w DPS oraz upoważnienia do pobierania pozostałego świadczenia pieniężnego przez pracownika socjalnego i wpłaty na depozyt”.

2. „Stwierdzono (...), że organizacja wyżywienia w DPS dotycząca czasu wydawania posiłków jest niezgodna z wymogami standardowymi oraz z regulaminem organizacyjnym”.

3. „W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że podniesione przez skarżącą zarzuty dotyczące czasu wydawania posiłków, braku upoważnienia Pana Gulbickiego do przekazywania świadczenia emerytalnego na konto DPS oraz pobierania jego środków finansowych przez pracowników socjalnych było zasadne”.

Pismo Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr OA.III.0552-013/10 z dnia 23.06.2010 r. skierowane do mnie:

1. „brak pisemnego upoważnienia pracownika domu do odbioru w jego imieniu świadczeń emerytalnych oraz przesyłek pocztowych”.

2. „ustalono, że w dokumentacji Pana Gulbickiego brak było zgody mieszkańca na założenie konta depozytowego”.

3. „nieprawidłowość (...) polegająca na fakcie nieposiadania przez DPS zgody Pana Gulbickiego do odbierania w jego imieniu przesyłek listowych, przesyłek pocztowych oraz kwot przekazów”.

4. „brak stosownego upoważnienia do odbioru świadczeń emerytalnych i przesyłek pocztowych przez pracownika socjalnego”.

5. „DPS nie posiadał zgody Pana Gulbickiego do wpłacania i pobierania kwot z konta depozytowego”.

6. „skontrolowano prawidłowość przeprowadzanych postępowań o udzielanie zamówień publicznych, dotyczących dostawy paliwa samochodowego oraz artykułów spożywczych dla DPS w Szczytnie. W obu przypadkach stwierdzono błędy, które skutkowały powstaniem nieprawidłowości polegających na działaniach niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz naruszeniem dyscypliny finansów publicznych”.

Panie Wicestarosto Oleszkiewicz, czy nadal Pan uważa, że wszystko jest zgodne z prawem? Czy wypada osobie, która pełni odpowiedzialną funkcję, z wyboru wprowadzać w błąd swoich wyborców? A może to kłamią organy kontrolne?

Z poważaniem (-)

Helena Sawko