W poprzednim numerze „Kurka” w artykule „Auto – zawalidroga” zamieściliśmy stanowisko policji w sprawie postępowania z pozostającymi długotrwale na drodze samochodami.

Do wyjaśnień udzielonych nam przez rzecznik policji odniósł się naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Szczytnie Bogumił Żugaj: Kwestie związane z usuwaniem z dróg samochodów zagrażających bezpieczeństwu reguluje art. 130a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Zgodnie z nim, jeśli policja uzna, że dany samochód zagraża bezpieczeństwu, a zwłaszcza gdy kierowała nim osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka odurzającego, wówczas po odholowaniu trafia on na parking wyznaczony przez starostę. Właściciel ma czas na odebranie go w ciągu 3 miesięcy. Jeśli tego nie zrobi, starosta ma obowiązek zwrócić się do sądu o orzeczenie przepadku samochodu na rzecz powiatu. W razie zapadnięcia takiego wyroku starosta jest zobowiązany do wyegzekwowania należności za odholowanie i przetrzymywanie pojazdu od właściciela i użytkownika. Procedura przejęcia pojazdu i obciążenia sprawcy trwa co najmniej 10 miesięcy i z reguły powoduje obciążenie należnością rzędu 13 tys. zł (według aktualnie obowiązujących stawek koszt usunięcia pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t wynosi 480 zł, a przechowywanie pojazdu za każdą rozpoczętą dobę – 39 zł). Nie jest natomiast prawdą, że nieodebrany samochód przechodzi na własność Skarbu Państwa.