Przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Szczytnie spotkali się na zebraniu podsumowującym miniony rok. Prezes Krzysztof Karwowski, przedstawiając wyniki finansowe podkreślał, że szczycieńska instytucja należy do największych w grupie BPS w Polsce.

Bank podsumował rok
Sprawozdanie z działalności banku w ubiegłym roku przedstawił prezes Krzysztof Karwowski

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Szczytnie odbyło się w miniony czwartek w restauracji „Zacisze”. W trakcie spotkania podsumowano jego działalność w 2023 r. roku. Jak zauważał prezes Krzysztof Karwowski, był on rokiem najmniejszego wzrostu gospodarczego w ciągu jego już 15-letniej bytności w szczycieńskiej instytucji. - Nasza gospodarka urosła realnie tylko o 0,2% - podkreślał. Dobrą informacją był natomiast spadek bezrobocia, dzięki czemu województwo warmińsko – mazurskie nie jest już pod tym względem liderem w kraju. W ubiegłym roku nadal utrzymywały się wysokie stopy procentowe, co miało istotny wpływ na wyniki banku. Z przedstawionych przez prezesa danych wynika, że Bank Spółdzielczy w Szczytnie ma się czym pochwalić na tle innych tego typu instytucji finansowych zrzeszonych w grupie BPS. - Należymy do grona największych Banków Spółdzielczych w Polsce – cieszył się Krzysztof Karwowski.

Wynik finansowy brutto na koniec 2023 r. wyniósł blisko 20,5 mln zł, tj. ponad 118% wartości przyjętej w planie. Według prezesa Karwowskiego, zapewnia to bezpieczeństwo działania banku na właściwym poziomie.

W programie zebrania znalazło się też m.in. sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BS w Szczytnie absolutorium. Delegaci zdecydowali także o podziale zysków za ubiegły rok i zatwierdzili kierunki rozwoju działalności na rok bieżący. Obecnie w skład Zarządu banku wchodzą: Krzysztof Karwowski (prezes), wiceprezesi – Ewa Budna i Tomasz Błaszczak oraz członek Zarządu – Grzegorz Michalecki.

(ew)