Budowa basenu to najbardziej oczekiwana inwestycja zdaniem mieszkańców Szczytna, którzy wzięli udział w internetowej ankiecie przeprowadzonej na potrzeby strategii rozwoju miasta. Większość ankietowanych jest średnio zadowolona z poziomu życia w nim, choć i tak zauważa poprawę w ciągu ostatnich ośmiu lat. Za najbardziej palący problem szczytnianie uważają brak dużego inwestora oraz atrakcyjnych miejsc pracy.

Czego potrzebuje Szczytno?
Ankietowani uznali, że priorytetową inwestycją dla Szczytna jest budowa własnego basenu. Obecnie w mieście nie ma dostępu do takiego obiektu, bo pływalnia WSPol pozostaje w remoncie

MAŁE ZAINTERESOWANIE STRATEGIĄ

Na potrzeby Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021 – 2030 wśród mieszkańców przeprowadzono ankietę dotyczącą stanu istniejącego oraz perspektyw rozwoju miasta. Miała ona charakter anonimowy, a odpowiedzi były udzielane w sposób elektroniczny, poprzez portal Urzędu Gminy Miejskiej Szczytno. Zawierała jedenaście pytań o różnym poziomie złożoności i zakresie treści. Każdy z mieszkańców mógł się wypowiedzieć i zasygnalizować problemy, które należałoby rozwiązać. Ankietę przeprowadzono między 10 lutego a 12 marca ubiegłego roku. Wypełniło ją w całości 165 osób, natomiast 272 ankiety nie zostały dokończone. Ogółem wypełniło ją zaledwie 0,7% mieszkańców, co, zdaniem autorów Strategii, świadczy o małym zainteresowaniu lokalnej społeczności jej współtworzeniem.

ŻYCIE NA PRZECIĘTNYM POZIOMIE

Pierwsza grupa pytań dotyczyła postrzegania przez szczytnian ich miasta. Poziom życia w nim 52,1% ankietowanych uznało za przeciętny. Większość badanych (43,6%) zauważa jednak, że w ostatnich ośmiu latach uległ on poprawie. Kolejne pytania dotyczyły postrzegania Szczytna jako miejsca życia, pracy i wypoczynku. Większość respondentów wskazała, że jest bardzo silnie związana z miastem (70,35%) oraz odczuwa wysoki poziom bezpieczeństwa (44,2%). Badani postrzegają również Szczytno jako miejscowość mającą bardzo dobrą lokalizację (47,3%). Przeciętnie respondenci oceniają Szczytno jako miejsce zamieszkania (51,5%), a także pod względem walorów turystycznych (43%) i wypoczynkowych (50,3%). Na niskim (44,3%) i bardzo niskim poziomie (17%), zdaniem ankietowanych, stoi miasto jako miejsce pracy.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.