Pod koniec kwietnia obradowały rady gmin, które podsumowały ubiegłoroczne dochody i wydatki samorządów. Najbardziej okazale pod względem zrealizowanych inwestycji wypadł powiat szczycieński.

Inwestycyjne wizytówki

REKORDOWY ROK

Ubiegłoroczne dochody powiatu przekroczyły 70 mln zł, zaś wydatki sięgnęły 68 mln zł. Na inwestycje przekazano blisko 21 mln zł, czyli 30,5 % ogółu wydatków. Najwięcej – 5,4 mln zł na dokończenie budowy strażnicy wraz z wyposażeniem oraz zakup sprzętu. Sporo, bo 8,4 mln zł pochłonęły zadania drogowe, m.in.: przebudowa dróg w Pasymiu (3,1 mln zł), Czarkowym Grądzie, Małdańcu i Piecuchach (1,6 mln zł), Szczytno-Rudka-Wały (800 tys. zł), modernizacje (1,2 mln zł), opracowania dokumentacji technicznych (800 tys. zł), budowy chodników (700 tys. zł).

Przy zatwierdzaniu budżetu na 2008 rok radni po stronie wydatków zapisali kwotę 91 mln zł, czyli aż o 23 mln zł większą niż to, co udało się zrealizować w rzeczywistości. Główną przyczyną jest niepozyskanie środków unijnych na rozbudowę szpitala i ZS nr 2 w Szczytnie. Wiadomo już, że to drugie zadanie rozpocznie się w tym roku.

Władze powiatu zadowolone są jednak z wykonanego budżetu.

- Tak wysokiego współczynnika wykonanych inwestycji jeszcze nie mieliśmy – cieszy się starosta Jarosław Matłach.

PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNEJ I ŚMIECIOWEJ

W gminie Świętajno dochody wyniosły 15,6 mln zł, a wydatki 15,4 mln zł. Spośród inwestycji, które pochłonęły 2,5 mln zł (16% ogółu wydatków) największą pozycję stanowiła budowa stacji wodociągowej w Świętajnie, na którą wydano w ub.r. 1,1 mln zł.

- Do zera spadło ryzyko przerw w dostawach wody czy spadku ciśnień – nie kryje radości wójt Janusz Pabich. Te uciążliwości doskwierały szczególnie w okresie letnim, gdy gminę odwiedza wielu turystów. Prawie pół miliona zł kosztowała modernizacja ulicy Kościelnej w Świętajnie. W ramach zadania współfinansowanego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych położono nie tylko nową nawierzchnię, ale także wybudowano chodnik. Nowe trotuary wykonano także w Jerutkach, Piasutnie oraz w Świętajnie przy ul. Żymierskiego. Wpływ na poprawienie estetyki, jak podkreśla wójt, miało także pojawienie się efektownych przystanków autobusowych w Chochole i Jerutach oraz nowych witaczy przy drodze krajowej. W budżecie znalazły się też środki na zagospodarowanie miejsc służących jako kąpieliska. Pojawiły się tam pomosty, ławy, stoły oraz pojemniki na śmieci. Kontynuowane były także zadania związane z uporządkowaniem gospodarki śmieciowej. W miejscu nielegalnego wysypiska śmieci w Świętajnie utworzono, kosztem 380 tys. zł, Gminne Centrum Recyklingu, na którym składowane są teraz pod kontrolą odpady posegregowane. Zakupiono też, za blisko 90 tys. zł, pojemniki i worki do zbioru nieczystości stałych, a także za 109 tys. zł samochód ciężarowy do ich zbioru i wywozu.

- Stworzyliśmy spójny system odbioru odpadów, który pozwala zachować naszą gminę w stanie absolutnie czystym – mówił wójt, narzekając jednak, że część mieszkańców nie chce się temu podporządkować, o czym świadczą odkrywane co jakiś czas śmieci w pobliskich lasach. Wykaz większych inwestycji uzupełnia jeszcze kontynuacja budowy strażnicy w Piasutnie (63 tys. zł) i zakup wyposażenia do pracowni językowych w szkołach w Świętajnie i Spychowie (30 tys. zł).

(o, łuk)