Komisja Europejska przyznała rację marszałkowi województwa i włącza lotnisko w Szymanach do Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. – Otwiera to nowe możliwości sięgania po środki unijne, które będą impulsem rozwojowym lotniska – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Kamień milowy Portu Lotniczego Olsztyn-MazuryTranseuropejska Sieć Transportowa – TEN-T jest narzędziem służącym koordynacji inwestycji infrastrukturalnych w Europie. W jej skład wchodzą szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne stanowiące najważniejsze połączenia z punktu widzenia rozwoju Unii Europejskiej, a także elementy infrastruktury w postaci portów morskich, lotniczych, śródlądowych i terminali drogowo-kolejowych.

– Rozwój sieci TEN-T to przede wszystkim działania w kierunku spójności terytorialnej UE i usprawnienie swobodnego przepływu osób oraz towarów. Ma powadzić do poprawy działania jednolitego rynku wewnętrznego w Europie, a my, jako władze regionalne, stymulujemy wzrost gospodarczy regionu, podnosimy konkurencyjność całej UE. Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury dołącza do tego elitarnego grona, co oznacza awans w hierarchii i prestiż – mówi marszałek Brzezin.

Sukces ten jest efektem wieloletnich starań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z interesariuszami sektora transportu na szczeblu krajowym oraz unijnym. Proces ten rozpoczął się w 2019 roku, kiedy to zarząd województwa oficjalnie wystąpił do ministra infrastruktury o włączenie portu lotniczego w Szymanach do sieci TEN-T. Ministerstwo Infrastruktury dostrzegło jego potencjał jako bramy transportowej, okna na świat dla Warmii i Mazur i Polski północno-wschodniej. Solidne argumenty spowodowały, że nasz regionalny port lotniczy znalazł się na opublikowanej przez Komisję Europejską w dniu 14 grudnia 2021 roku zaktualizowanej liście strategicznych elementów infrastruktury transportowej Unii Europejskiej w ramach TEN-T. W ten sposób Komisja Europejska uznała, że Port Lotniczy Olsztyn-Mazury wniesie wkład w rozwój spójnej i interoperacyjnej, multimodalnej sieci transportowej o ujednoliconych, wysokich parametrach technicznych w całej Wspólnocie Europejskiej.

 – Włączenie portu do transeuropejskiej sieci to niebywały sukces i skutkować będzie wymiernymi korzyściami, do których należy m.in. szerszy dostęp do środków unijnych w latach 2021-2027 – komentuje Sylwia Jaskulska, wicemarszałek województwa warińsko-mazurskiego. – Obecność w sieci TEN-T to krok milowy dla dalszego rozwoju naszego regionalnego lotniska w Szymanach. Dlatego wspierającym proces wejścia lotniska do sieci TEN-T należą się podziękowania.

 W procesie argumentacji Port Lotniczy Olsztyn-Mazury wspierali: Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencji Żeglugi Powietrznej, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz przewoźnicy lotniczy i wiele innych instytucji.

W najbliższych latach możemy spodziewać się dalszych działań rozwojowych w porcie już w ramach sieci TEN-T. Lotnisko jest głównym elementem kreowanej przez samorząd województwa Strefy Rozwojowej RESA, która obejmuje także przestrzeń dla przedsiębiorczości, tzw. „Integrator Mazurski”. Są plany odnośnie do m.in. funkcji cargo, zainicjowania biznesu wokół portu, a także usprawnień w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu lotniczego.