Nie tak dawno było głośno o strajku listonoszy, którzy domagali się podwyżki płac i odciążenia przeciążonych toreb różnymi przesyłkami reklamowymi. Protest wprowadził zamęt przy realizacji usług pocztowych. To zaś przełożyło się na roszczenia niektórych konsumentów. Kiedy możemy reklamować usługi pocztowe? Prawo przewiduje taką możliwość, gdy przesyłka rejestrowana lub zawiadomienie o jej próbie (np. list polecony) nie zostały doręczone w ciągu 14 dni roboczych. Wówczas możemy wnieść reklamację, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od dnia ich nadania. Ta sama zasada obowiązuje przy przekazach pieniężnych.

Kolejnym przypadkiem jest stwierdzenie bezpośrednio przy przyjęciu przez adresata uszkodzonej przesyłki rejestrowanej lub takiej, w której adresat stwierdzi ubytek zawartości. W pierwszym przypadku musimy złożyć pisemne oświadczenie o stwierdzeniu ubytków lub uszkodzeń, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od dnia jej nadania. Termin 7 dni obowiązuje nas w przypadku stwierdzenia ubytków lub uszkodzeń przesyłki rejestrowanej, niewidocznych bezpośrednio przy przyjęciu przesyłki. Reklamację do operatora usług pocztowych czy kurierskich możemy złożyć zarówno drogą elektroniczną, jak i w sposób tradycyjny - czyli ustnie do protokołu sporządzonego przez pracownika firmy lub pisemnie. Oprócz imienia i nazwiska, adresu zamieszkania (lub siedziby firmy) musimy podać rodzaj reklamowanej przesyłki, uzasadnienie reklamacji, kwotę odszkodowania, w przypadku takiego żądania. Jeśli reklamacja dotyczy przesyłki rejestrowanej, oprócz wyżej wymienionych powinniśmy dołączyć oryginał potwierdzenia nadania przesyłki lub przekazu pocztowego, oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń - w przypadku przeniesienia uprawnień przez nadawcę na adresata, protokół sporządzony bezpośrednio przy przyjęciu uszkodzonej przesyłki rejestrowanej - w przypadku jej przyjęcia przez adresata oraz jej opakowanie. Ponadto w reklamacji powinno się znaleźć oświadczenie o stwierdzeniu widocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki rejestrowanej. Reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez jednostkę pierwszej instancji. Jeżeli jest to niemożliwe, wówczas w terminie 14 dni musimy uzyskać pisemną informację o niemożności udzielenia odpowiedzi.

Jeśli operator nie uznał reklamacji - mamy dwa tygodnie na odwołanie się do jednostki wskazanej w otrzymanym piśmie. Jeżeli operator nadal nie uznaje racji konsumenta, to musi pouczyć go o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, o postępowaniu mediacyjnym prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz o możliwości rozpatrzenia sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim.

Agata Gołaszewska-Horak

2007.04.04