Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest jedną z atrakcyjniejszych form pomocy oferowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie skierowaną do pracodawców.

Materiał informacyjny: Powiatowy Urząd Pracy finansuje kształcenie pracodawców i ich pracownikówWarto z niej skorzystać, bo firma zyskuje na konkurencyjności. Inwestycja w pracowników umożliwia rozszerzenie profilu prowadzonej działalności w związku ze zdobyciem kolejnych uprawnień zawodowych. Zamiast szukać nowych pracowników z potrzebnymi uprawnieniami, warto zadbać o dotychczasowych i ich skierować na wymagane kursy – przekonują pracodawcy, którzy podnieśli już swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach i studiach podyplomowych finansowanych z KFS. Aktualny nabór wniosków trwa do 25 stycznia br.

Na temat uzyskania wsparcia z Krajowego Funduszu Pracy rozmawiamy z Panią Beatą Januszczyk – dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie:

- Proszę nam powiedzieć, czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy i do kogo jest skierowany?

KFS powstał z myślą o pomocy pracodawcom w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych swojej kadry. W ramach KFS pracodawca może uzyskać środki finansowe na wskazane przez niego kursy, studia podyplomowe i egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami firmy i zgodne ze stanowiskiem pracy szkolonego. Działamy na rzecz szeroko rozumianego rynku pracy i przedsiębiorców. W ramach KFS naszym celem jest wzmocnienie kadr firm działających na terenie Powiatu Szczycieńskiego, aby pracownicy o niewystarczających kwalifikacjach nie stracili zatrudnienia, a pracodawcy zyskali wykwalifikowaną kadrę dostosowaną do nowoczesnej gospodarki. W dzisiejszych czasach inwestowanie w pracowników jest niezbędne. Podnosi to pozycję i konkurencyjność firmy, a wyższa jakość pracy pracowników przekłada się na wyższą jakość oferowanych usług na rynku.

- Na jaką pomoc finansową może liczyć pracodawca?

Wsparcie ze środków KFS jest uzależnione od wielkości przedsiębiorcy. Mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający poniżej 10 pracowników) mogą liczyć na całościowe pokrycie kosztów kształcenia, a pozostali przedsiębiorcy na dofinansowanie w 80% kosztów kursu lub studiów podyplomowych. Są oczywiście limity finansowe uzyskania wsparcia jak i całego limitu KFS, dlatego wybieramy najlepsze wnioski.

Beata Januszczyk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie: - W tym roku środki z KFS są jeszcze łatwiej dostępne niż do tej pory, ponieważ do wsparcia kwalifikuje się większa grupa pracodawców, a finanse przyznane nam na ten rok przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii są wyższe

- Jakie warunki musi spełnić pracodawca, aby otrzymać środki z KFS ?

Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o wsparcie finansowe z KFS składają w okresie trwania naboru wniosek (do pobrania w wersji elektronicznej ze strony internetowej PUP Szczytno lub papierowej osobiście w siedzibie Urzędu Pracy). Wnioski nie są skomplikowane i zawierają podstawowe dane pracodawcy, wysokość dofinansowania, wskazaną instytucję szkoleniową, uzasadnienie wyboru danej instytucji szkoleniowej, a także opis wnioskowanego kształcenia z uzasadnieniem jego odbycia przez pracownika lub pracodawcę oraz plany dotyczące dalszego zatrudnienia pracownika po uzyskaniu nowych kwalifikacji. W przypadku pytań czy wątpliwości zawsze można skontaktować się z naszymi specjalistami ds. rozwoju zawodowego – Panią Beatą Brzózką lub Panią Klarą Kołodziejczyk, które udzielą wszelkich informacji.

Ważne jest, aby wniosek pracodawcy spełniał wymagania formalne. Wsparcie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą otrzymać pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę bez względu na to czy jest to praca na pełen czy część etatu. Do tej grupy nie kwalifikują się osoby wykonujące pracę na umowę cywilnoprawną, np. umowę zlecenie czy umowę o dzieło lub nie zatrudniają żadnego pracownika.

Ponadto wniosek pracodawcy musi spełniać co najmniej jeden z Priorytetów wydatkowania środków KFS w 2021 r. ustalonych przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Priorytetów jest aż osiem, więc prawdopodobieństwo spełnienia przynajmniej jednego z nich jest bardzo wysokie. W ramach KFS od 6 lat wspieramy kształcenie w zawodach deficytowych w powiecie szczycieńskim i województwie warmińsko-mazurskim oraz osoby w wieku po 45. roku życia, osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, a także na wdrażanie w firmach nowych technologii i w związku z tym dostosowanie kwalifikacji pracowników. Dodatkowo w tym roku uwzględniono również potrzeby szkoleniowe firm, które ucierpiały na skutek choroby COVID-19 i musiały ograniczyć swoją działalność. Pomoc skierowana jest także do grup pracowników bezpośrednio pracujących z osobami chorymi na COVID-19, np. pracownicy służb medycznych, socjalnych, domów pomocy społecznej.

- Kto wybiera kierunek kursu i instytucję szkoleniową?

Pracodawca wskazuje kierunek i zakres kursu oraz instytucję szkoleniową lub uczelnię wyższą, która przeprowadzi wybrany kurs lub studia podyplomowe. Pracodawca najlepiej zna potrzeby swojej firmy i potencjał swoich pracowników. Wybór kształcenia powinien być zgodny z potrzebami firmy i ze stanowiskiem pracy. Inwestycja w wiedzę, umiejętności i kwalifikacje pracowników powinna służyć potrzebom, rozwojowi i konkurencyjności firmy. Istotna jest cena kursu proponowana przez firmę szkoleniową, która podlega weryfikacji podczas oceny wniosku. Nie może ona odbiegać od cen rynkowych takich samych lub podobnych usług szkoleniowych dostępnych na rynku.

- Jak wygląda w skrócie procedura uzyskania pomocy w ramach KFS?

Pracodawca składa wniosek w terminie trwania naboru. Jest on następnie weryfikowany pod kątem spełniania warunków formalnych. Wnioski niekompletne podlegają odrzuceniu. Następnie podlega ocenie merytorycznej, dlatego warto przemyśleć jakie jest uzasadnienie kształcenia dla wskazanych pracowników lub pracodawcy, a także zaproponowana firma szkoleniowa i jej cena. Jeżeli wniosek uzyskał wymaganą liczbę punktów, z pracodawcą zawierana jest umowa o dofinansowanie, które Urząd Pracy przekazuje w wymaganym terminie na konto pracodawcy. Następnie pracodawca opłaca kształcenie i dokumentuje poniesione koszty (potwierdzenie przelewu i fakturę). Po zakończeniu wybranej formy kształcenia pracodawca przedkłada do Urzędu Pracy dokument potwierdzający uzyskanie nowych kwalifikacji lub ukończenie kursu czy studiów podyplomowych. I na tym umowa się kończy, nie ma innych zobowiązań. Pracodawca ma minimalne obowiązki względem wsparcia, a korzyści ewidentne.

- Jak ocenia Pani taki rodzaj ułatwienia ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie?

W okresie 6 lat realizacji KFS w latach 2014-2020 sfinansowaliśmy kształcenie dla 1 324 pracodawców i ich pracowników. To znaczący wkład w rozwój lokalnego rynku pracy w dostosowywaniu kwalifikacji zawodowych do zmieniającego się rynku pracy. Na terenie „starej” Unii Europejskiej filozofia kształcenia przez całe życie jest faktem. Nasz kraj, a szczególnie region w tym zakresie wciąż wyrównuje różnice w kształceniu osób dorosłych. Warto zainwestować w swoich długoletnich pracowników i podwyższyć lub zmienić w razie konieczności im kwalifikacje z korzyścią dla obu stron, tym bardziej, że rynek pracy jest wymagający i podlega dynamicznym zmianom. Zatem zapraszam do współpracy przedsiębiorców i pracodawców, bo to dla nas kluczowy partner we współpracy na rzecz rynku pracy, a dostosowywanie kwalifikacji zawodowych kadr do potrzeb pracodawców to ważny obszar naszej działalności jako publicznych służb zatrudnienia. Zachęcam pracodawców, aby skorzystali z tej możliwości wsparcia swojej firmy. Nabór wniosków trwa do 25 stycznia br. Szczegółowe informacje o naborze są dostępne na stronie internetowej Urzędu Pracy: www.pup.szczytno.pl w zakładce: aktualności lub pod numerami tel. 89 621 77 48, 89 621 77 50. Nasi pracownicy – specjaliści ds. rozwoju zawodowego – chętnie pomogą i doradzą pracodawcy w procedurze złożenia wniosku.