Wszystkie samorządy powiatu szczycieńskiego dokonały już oceny swoich ubiegłorocznych dochodów i wydatków. W najbardziej interesującej mieszkańców kategorii - inwestycjach przodują powiat i gmina Szczytno. Jako jedyne przekroczyły 20% próg.

Najlepsi w inwestycjach

LEKKI NIEDOSYT

Blisko 5 mln zł, tj. 21,6% ogółu swoich wydatków gmina Szczytno skierowała w ub.r. na zadania inwestycyjne. Wójtowi Sławomirowi Wojciechowskiemu największą satysfakcję sprawiło rozpoczęcie budowy hal sportowych z zapleczem żywieniowym przy szkołach w Szymanach i Olszynach. Kosztem 1,7 mln zł wykonano pierwszy etap, doprowadzając obiekty do stanu surowego. Zakończenie prac przewidziane jest w roku bieżącym. Rozpoczęto też budowę systemu kanalizacji sanitarnej. Na to zadanie gmina zakładała pozyskanie środków unijnych. Niestety decyzje o ewentualnym dofinansowaniu zapadną dopiero w końcówce tego roku, dlatego samorząd, aby wywiązać się z założonego planu, zmuszony był zaciągnąć kredyt w wys. 1,3 mln zł. Dzięki temu możliwość podłączenia się do sieci kanalizacyjnej uzyskali mieszkańcy Szczycionka, Kamionka oraz części Lipowej Góry Wschodniej. Oprócz realizacji zadań własnych, gmina Szczytno dofinansowała w wysokości ponad 900 tys. zł inwestycje pilotowane przez sąsiednie samorządy. Najwięcej środków przekazano starostwu powiatowemu na przebudowę 900-metrowego odcinka drogi Szczytno-Rudka (675 tys. zł) i miastu Szczytno – na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę (115 tys. zł). Mimo dobrego wskaźnika inwestycyjnego, władze gminy nie są usatysfakcjonowane ubiegłorocznymi dokonaniami i z niepokojem patrzą w przyszłość.

- Nie jest tak różowo, jak miało być - tłumaczy wójt Wojciechowski. - Tempo naszych inwestycji zastało zahamowane, bo decyzje o podziale środków unijnych przesunięto o ponad rok. Do tego jeszcze spadek kursu euro spowoduje zmniejszenie zakresu planowanych zadań. Według wstępnych wyliczeń, każda gmina wiejska ma otrzymać 4 mln zł na inwestycje wodno-ściekowe. - To o wiele mniej niż nam obiecywano. Za te pieniądze można skanalizować jedną, najwyżej dwie większe miejscowości.

Radni gminy Szczytno nie mieli żadnych uwag do przedstawionego im sprawozdania z wykonania budżetu i jednogłośnie udzielili absolutorium swojemu włodarzowi.

AKCENT NA DROGI

Podobny wynik głosowania miał miejsce w Radzie Powiatowej. Chociaż nie udało się zrealizować dwóch największych zadań – rozbudowy szpitala (6,7 mln zł) i ZS nr 2 (10 mln zł), ubiegłoroczne inwestycje były rekordowe w dziewięcioletniej historii tego samorządu. Przekazano na nie ponad 15,1 mln zł, tj. 25,7% ogółu wydatków. Najwięcej środków – 8,4 mln zł skierowano na modernizacje dróg. Większość z nich, jak np. przebudowy 900- metrowego odcinka drogi Szczytno-Rudka (1,4 mln zł) i ulicy Dworcowej w Pasymiu (426 tys. zł) realizowana była wspólnymi siłami z zainteresowanymi samorządami.

Podobne zasady obowiązywały przy finansowaniu modernizacji drogi Faryny-Borki Rozowskie-Kolonia (377 tys. zł), przebudowy drogi Wielbark-Rozogi-Spaliny-Turośl (3,5 mln zł) i dokumentacji na przebudowę ulic Chrobrego, Kolejowej, Konopnickiej i Leyka w Szczytnie (540 tys. zł).

Sporo środków budżetowych skierowano na budowę nowych, bądź modernizację istniejących już obiektów. Na nową strażnicę wydano kolejne 2 mln zł, a na dokończenie hali sportowej w ZS 3 – 1,4 mln zł.

(o)/Fot. M.J.Plitt