Rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie projektów własnych wojewodów w Priorytecie 2 Schemat 2C Programu Wieloletniego „Niepodległa”. Do naszego województwa trafi dzięki temu ponad 60 tysięcy złotych na realizację dwóch projektów - „Drogi do Niepodległości” oraz „Śladami polskości - Warmia i Mazury na drodze ku niepodległej Polsce”. Przeznaczono dofinansowanie na realizację 20 projektów z 13 województw.

Niepodległa
Wojewoda Artur Chojecki

Projekty realizowane przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki pod patronatem Wojewody Artura Chojeckiego to:

1. ŚLADAMI POLSKOŚCI – WARMIA I MAZURY NA DRODZE KU NIEPODLEGŁEJ POLSCE

Projekt realizowany będzie do 15.12.2018 r. na terenie całego województwa we współudziale jednostek samorządu terytorialnego, instytucji i organizacji lokalnych. Projekt przewiduje następujące działania:

1. Cykl 9 konferencji naukowych i popularnonaukowych o zasięgu ogólnopolskim. Współorganizatorem tych wydarzeń będzie Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie w partnerstwie z instytucjami i organizacjami lokalnymi. Do wygłoszenia referatów zostali zaproszeni historycy, archeologowie, filolodzy, filozofowie, językoznawcy, literaturoznawcy, religioznawcy, socjologowie i teolodzy z różnych ośrodków naukowych w Polsce. Wybrane materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane w formie książkowej pt. „Śladami polskości - Warmia i Mazury na drodze ku niepodległej Polsce” i przekazane szkołom województwa warmińsko-mazurskiego w czasie gali „Dla Niepodległej”.

2. Konkurs dla uczniów wszystkich typów szkół województwa warmińsko-mazurskiego na realizację animacji/filmu pt. „Śladami polskości - Warmia i Mazury na drodze ku niepodległej Polsce”. Zadaniem konkursowym będzie przygotowanie przez dwuosobowe drużyny prezentacji lub filmu dotyczącego wydarzeń, miejsc lub postaci związanych z walką o polskość i odzyskanie niepodległości na terenie Warmii i Mazur.

3. Konkurs dla uczniów szkół podstawowych kl. VI-VIII, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „Przywrócić pamięć o bohaterach Niepodległości”. Współorganizatorem konkursu będzie Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie, ZHR Region Warmińsko-Mazurski, Archiwum Państwowe w Olsztynie.

4. Gala „Dla Niepodległej – podsumowanie i ewaluacja projektu w dniu 19.10.2018 r. W czasie gali wręczone zostaną nagrody dla wyróżnionych w konkursach oraz przeprowadzona będzie „żywa lekcja historii”, dotycząca Polskich dróg do odzyskania niepodległości. Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymają materiały pokonferencyjne w formie publikacji oraz załącznika CD z najlepszymi animacjami/filmami uczniów pt. „Śladami polskości - Warmia i Mazury na drodze ku niepodległej Polsce”. Część materiałów zostanie przekazana szkołom województwa warmińsko-mazurskiego jako materiał dydaktyczny do edukacji regionalnej.

2. DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI

W ramach projektu zaplanowano pięć działań:

1. Ogólnopolska konferencja pt. „Szkoły wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej” organizowana we współpracy z Katedrą Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Adresatami konferencji będą dyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego.

2 .Projekt edukacyjny „100 dębów bohaterów Niepodległej” dla szkół i placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego. Współorganizatorem konkursu będzie Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie. W ramach projektu przygotowana zostanie lista stu postaci zasłużonych dla sprawy odzyskania oraz utrwalenia niepodległości wraz z krótkimi o nich informacjami biograficznymi - polskich polityków, posłów, ministrów, urzędników państwowych, generałów, oficerów i szeregowych żołnierzy, księży oraz działaczy społecznych. Do każdego ze znajdujących się na liście nazwisk zostanie przypisane jedno drzewo - dąb pamięci. Ich posadzenie na terenie szkół i placówek oświatowych województwa. warmińsko-mazurskiego, a następnie pielęgnowanie, ma być symbolicznym aktem zaangażowania i dbania o własną niepodległą Ojczyznę.

3. Projekt edukacyjny „Polska szkoła w niepodległej Ojczyźnie” współorganizowany z Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną w Olsztynie skierowany będzie do nauczycieli oraz uczniów szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego. Głównym celem projektu jest ukazanie początków odradzania się polskiego systemu oświaty, zarówno ustroju szkolnego, jak i programu wychowawczego oraz powstającej literatury dla dzieci i młodzieży.

4. Konkurs pt. „100 życiorysów uczniów i nauczycieli na 100-lecie Niepodległej – wzory osobowe godne naśladowania” adresowany do rodziców, nauczycieli, uczniów wszystkich typów szkół województwa warmińsko-mazurskiego. Zadanie konkursowe polega na opisaniu sylwetki ucznia lub nauczyciela, którzy swoją postawą dają przykład życia wypełnianego budowaniem różnorodnego dobra.

5. „Młodzi dla Niepodległej” - turniej proobronny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych współorganizowany przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Ligę Obrony Kraju Zarząd Wojewódzki, klub Garnizonowy J.W. w Olsztynie. Turniej obejmuje zakres tematyczny wiedzy z historii Polski i historię powszechną w okresie (1864 - 1922) oraz historię oręża polskiego w tym czasie z uwzględnieniem znajomości broni, literatury, malarstwa batalistycznego i portretowego, muzyki i pieśni patriotycznej, tekstów źródłowych, topografii wojskowej, heraldyki, sfragistyki i falerystyki (pieczęcie, odznaki i znaki honorowe) formacji wojskowych, sylwetek dowódców oraz taktyki stosowanej podczas bitew. Turniej sprawdza także umiejętności strzeleckie oraz sprawność fizyczną i orientowanie się w terenie. W czasie turnieju młodzież będzie brała udział w rekonstrukcji Bitwy Warszawskiej.