Minister spraw wewnętrznych i administracji wyznaczył insp. dra Andrzeja Żylińskiego na stanowisko zastępcy komendanta – prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Nowy zastępca komendanta - rektora
Insp. dr Andrzej Żyliński w szeregi Policji wstąpił w 1994 r.

Insp. dr Andrzej Żyliński służbę w Policji pełni od 1994 r. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Tychach. Od roku 1999 sprawował funkcje kierownicze w pionach: prewencji i kryminalnym, natomiast od roku 2011 kierował jednostkami Policji w Gołdapi, a następnie w Olecku. Jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego na kierunku administracja oraz licznych studiów podyplomowych na UWM oraz WSPol z zakresu zarządzania kryzysowego, edukacji dla bezpieczeństwa, zwalczania przestępczości gospodarczej, cyberprzestępczości i terroryzmu oraz zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym państwa na poziomie strategicznym.

W 2018 r. uzyskał na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Posiada doświadczenie dydaktyczne jako nauczyciel akademicki.

(w)