Zarząd Powiatu podzielił środki dla stowarzyszeń na zadania związane z upowszechnianiem kultury i sportu. Do tych, które już od lat aplikują o dotacje, organizując znane mieszkańcom przedsięwzięcia, co roku dołączają nowe. - Chciałoby się, aby środków na te cele było więcej, ale możliwości finansowe są ograniczone – przyznaje sekretarz powiatu Stefan Januszczyk, przewodniczący zespołu konsultacyjno – opiniującego wnioski.

Obdzielili stowarzyszenia
Na organizację V Festiwalu Folklorystycznego w Jedwabnie Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Tanecznik” przyznano z powiatu 4,5 tys. zł

KULTURA I SZTUKA

Wiadomo już, ile środków z powiatowej kasy otrzymają stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną i sportową. Decyzję w tej sprawie podjął Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii zespołu konsultacyjno – opiniującego. Na jego czele stoi sekretarz powiatu Stefan Januszczyk, a członkami są przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych – Wiesława Zalewska, Anna Lipka i Joanna Gawryszewska. Skład uzupełnia przedstawiciel Zarządu Powiatu, którym w tym roku był Aleksander Godlewski.

Na działania z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zarezerwowano łącznie 40 tys. złotych. Z tej puli 1/4 otrzyma Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury „Anima”. Na realizację dwóch projektów otrzyma ono po 5 tys. złotych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.