Szczycieńskie Towarzystwo Przyrodniczo-Łowieckie po okresie stagnacji chce na nowo podjąć działalność na rzecz ochrony i promocji przyrody powiatu. Podczas Walnego Zebrania członków organizacji wybrano jej nowe władze. Na czele towarzystwa znów stanął Ludwik Narewski.

Odrodzone Towarzystwo

ZACZĄĆ OD NOWA

Szczycieńskie Towarzystwo Przyrodniczo-Łowieckie istnieje od 2002 roku. Powstało z inicjatywy łowczego rejonowego Ludwika Narewskiego oraz obecnego prezesa WFOŚiGW Adama Krzyśkowa. Chociaż od początku stawiało sobie ambitne cele związane z ochroną przyrody, promocją postaw ekologicznych i kształtowaniem pozytywnego wizerunku łowiectwa, to z ich realizacją miało pewne problemy, głównie natury finansowej. Dlatego jego działalność przez ostatnie lata była dość zawężona. Koncentrowała się głównie na edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz pomocy przy organizowaniu imprez promujących łowiectwo. Teraz ma się to zmienić. Towarzystwo chce bardziej niż do tej pory zaznaczyć swoją obecność pośród instytucji oraz organizacji proekologicznych. Pierwszym krokiem w tym kierunku było Walne Zebranie, które odbyło się w sali konferencyjnej ratusza w sobotę 21 kwietnia. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele kół łowieckich z terenu powiatu oraz reprezentanci władz powiatowych na czele ze starostą Jarosławem Matłachem, który zresztą zgłosił akces do towarzystwa.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

W trakcie zebrania prezes Ludwik Narewski zdał sprawozdanie z działalności organizacji w ciągu minionych lat oraz przedłożył plan działań na najbliższy okres. Omówił także najważniejsze cele towarzystwa, wśród których wymienił edukację ekologiczną społeczeństwa, promowanie walorów przyrodniczych powiatu oraz wspieranie sieci Natura 2000. Zwracał też uwagę na zagrożenia środowiska naturalnego. Zaliczył do nich kłusownictwo, nadmierną ochronę drapieżników, w tym wilka i lisa, co skutkuje ograniczeniem drobnej zwierzyny oraz przeznaczanie terenów żerowiskowych pod zabudowę letniskową. Za najistotniejsze do realizacji plany uznał starania o przekształcenie towarzystwa w instytucję pożytku publicznego i ubieganie się o środki unijne na wykonywanie zadań związanych z ochroną przyrody. Po raz kolejny zaapelował o utworzenie w Szczytnie ośrodka edukacji ekologicznej. Prezes Narewski od dawna postuluje, by powstał on w budynku na ulicy Ogrodowej, ale jak dotąd nie doszło to do skutku.

- Spychowo było stać na utworzenie takiego punktu, a Szczytno wciąż się na to nie zdobyło - ubolewał Ludwik Narewski.

Szef towarzystwa podkreślał także potrzebę współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w działania na rzecz środowiska naturalnego. Wymienił wśród nich Polski Związek Wędkarski oraz straż rybacką i leśną. Towarzystwo zamierza też propagować myślistwo poprzez współorganizowanie dorocznego konkursu sygnalistów w Spychowie oraz organizację powiatowego Hubertusa. Podczas zebrania na wniosek Ryszarda Żebrowskiego przyjęto zmiany w statucie organizacji. Mają one pomóc w ubieganiu się o uznanie jej za instytucję pożytku publicznego.

NOWE WŁADZE

Najważniejszym punktem był jednak wybór nowych władz towarzystwa. O funkcję prezesa ubiegało się dwóch kandydatów - Ludwik Narewski oraz Ryszard Żebrowski. Ostatecznie w głosowaniu zwyciężył ten pierwszy. Wiceprezesem wybrano wicestarostę Kazimierza Oleszkiewicza. Skarbnikiem został przedstawiciel PZW Piotr Perzanowski, a sekretarzem Jan Sikora. W skład komisji rewizyjnej weszli Ryszard Kozon (przewodniczący) oraz Kazimierz Kiedrowski i Arkadiusz Niewiński.

(łuk)

2007.04.25