Rada Gminy w Rozogach jednogłośnie odrzuciła skargę Czesława Lisa, byłego sołtysa Dąbrów, który domaga się uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa w tej miejscowości.

Czesław Lis zażądał od radnych, aby unieważnili podjętą 7 grudnia ub.r. uchwałę w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa w Dąbrowach. W ich wyniku przestał pełnić tę funkcję. Lis powołuje się na to, że przed podjęciem uchwały rada nie rozpatrzyła wniosku 278 mieszkańców, którzy opowiedzieli się za dalszym pełnieniem przez niego funkcji sołtysa Dąbrów, a jedynie uwzględniła drugi wniosek podpisany przez 102 mieszkańców domagających się jego odwołania.

- Podjęta uchwała narusza statut sołectwa, ponieważ do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy wybór i odwołanie sołtysa i rady sołeckiej - napisał Lis dodając, że rada nie miała podstaw do wyznaczenia terminu wyborów sołtysa, skoro nie nastąpiło jego odwołanie.

Skarga podobnej treści trafiła też do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministra Sprawiedliwości.

Radni w Rozogach uważają jednak, że nie naruszyli prawa. Podczas sesji 24 marca jednogłośnie oddalili skargę. W uzasadnieniu powołali się m.in. na to, że Czesław Lis kandydował na sołtysa w wyborach, które teraz uważa za nieważne. "Przegrana w wyborach była przyczyną zaskarżenia przedmiotowej uchwały" - uznali radni.

(o)

2006.03.29