Pandemia CIVID-19 nie zatrzymała strumienia finansowego na realizację rządowych programów społecznych. Województwo warmińsko-mazurskie w 2020 roku było beneficjentem wsparcia z budżetu państwa na ogromną skalę. Największe dofinasowania otrzymały jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe na programy skierowane do seniorów, osób z niepełnosprawnościami, maluchów czy całych rodzin.

Rządowe programy społeczne na Warmii i Mazurach w 2020 roku
Otwarcie Klubu Malucha Słoneczko w Pieckach, WMUW Olsztyn

W dobie pandemii kluczowym programem pozostaje „Wspieraj Seniora”, w ramach którego można pomóc osobie starszej m.in.: w zrobieniu zakupów, wyprowadzeniu psa tak, aby nie narażała się ona na kontakt z wieloma osobami. Na realizację tego projektu w 99 gminach, województwo warmińsko-mazurskie uzyskało w 2020 r. dotację w wysokości 3.270.628 zł. W roku ubiegłym, rząd zaprezentował również nowy program wsparcia seniorów – „Opieka+”. Ma on służyć poprawie dostępności do usług, głównie opiekuńczych, dla osób, które ukończyły 75 lat. Na ten cel wojewoda pozyskał środki z rezerwy celowej budżetu w kwocie 1.919.496 zł. Najdłużej realizowanym programem skierowanym do osób starszych jest „Senior+” (utworzony w 2015 r.). Na jego realizację w 2020 r. pozyskano środki w kwocie 3.923.620 zł, które przeznaczono na Dzienne Domy „Senior+” oraz na modernizację i dalsze funkcjonowanie już istniejących ośrodków.

Do grupy inicjatyw skierowanych do osób z niepełnosprawnościami można zaliczyć: „Fundusz Solidarnościowy” oraz „Środowiskowe Domy Samopomocy”. Pierwsza służy wsparciu społecznemu, zdrowotnemu oraz finansowemu osobom z niepełnosprawnościami. Na ten cel przeznaczono łącznie kwotę 8.260.680,72 zł. ŚDS pomagają osobom psychicznie chorym i niepełnosprawnym intelektualnie. W roku ubiegłym w naszym rejonie wypłacono 79.972.686,25 zł placówkom dziennego lub całodobowego pobytu, które otaczają specjalną opieką swoich podopiecznych.

W 2020 r. polski rząd oraz wojewoda przeznaczył znaczące środki na domy pomocy społecznej oraz ośrodki pomocy społecznej. Z budżetu państwa to kwota w wysokości 58.837.225 zł na prowadzenie, rozwój i bieżącą działalność poszczególnych ośrodków.

W związku z pandemią COVID-19 DPS-y otrzymały dodatkowe wsparcie w wysokości 8.062.428 zł, z czego 4.398.926 zł pochodziło z oszczędności w budżecie wojewody.

Z dotacji skorzystały 42 domy pomocy społecznej i 116 ośrodków pomocy społecznej.

Również programy dla najmłodszych oraz rodzin uzyskują kolejne wsparcie ze strony polskiego rządu. Na świadczenia dla dzieci do 18. roku życia w programie „Rodzina 500+” województwo warmińsko-mazurskie w roku 2020 uzyskało środki w kwocie 1.444.173.422 zł, które przeznaczono na 246.346 dzieci. Kolejne wsparcie wynoszące 300 zł możliwe jest dzięki programowi „Dobry start”. Ta jednorazowa dotacja przysługuje dziecku lub osobie uczącej się, która nie ukończyła 20. roku życia oraz osobie z niepełnosprawnościami, która nie ukończyła 24. roku życia. W roku ubiegłym z budżetu wojewody na ten cel wypłacono środki w wysokości 52.311.826 zł.

Podpisanie umów z samorządowcami na dofinansowanie dla Klubów Senior+, WMUW Olsztyn

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 r. skorzystało 59.262 osób, a łączna kwota dotacji wynosiła 32.185.577 zł. Fundusze te przeznaczono głównie na przygotowywanie posiłków, świadczenia pieniężne na zakup żywności, czy też samych posiłków i świadczenia rzeczowe – produkty żywieniowe. Ostatnim programem niosącym pomoc najmłodszym jest „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”. Dzięki kwocie 7.741.973 zł było możliwe działanie i organizacja placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Z przyznanej dotacji skorzystało 1.827 podmiotów w województwie.

Ostatnie dwa programy: „Asystent rodziny” oraz „Kompleksowe wsparcie dla rodzin »za życiem«” uzyskały w 2020 r. finansowanie w kwotach: pierwszy – 149.855 zł, drugi – 57.420 zł.

Czas pandemii jest trudny nie tylko ze względu na sytuację zdrowotną, ale przekłada się również na kondycję społeczną i finansową. Dlatego polski rząd w porozumieniu

z jednostkami samorządu terytorialnego stara się, aby realizacja poszczególnych programów społecznych przebiegała sprawnie. Jest to ogromne wsparcie dla wszystkich mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego.