Prokuratura Okręgowa w Olsztynie rozważa wszczęcie śledztwa w sprawie wydanych z upoważnienia starosty szczycieńskiego decyzji dotyczących wypłaty odszkodowań za zmniejszenie wartości działek

nad jeziorami. Zawiadomienie złożyło Centralne Biuro Antykorupcyjne po kontroli przeprowadzonej

w Starostwie Powiatowym w Szczytnie.

Słone odszkodowania

Chodzi o wydanie w roku 2011 z upoważnienia starosty pięciu decyzji dotyczących wypłacenia odszkodowania za zmniejszenie wartości gruntów po włączeniu ich do obszaru chronionego. Obowiązek wypłacenia spoczywa na reprezentującym Skarb Państwa wojewodzie. Tymczasem wojewoda Marian Podziewski zakwestionował nie tylko znaczną wysokość odszkodowania, którą przyszłoby mu wypłacić, ale uznał też, że żaden z pięciu zgłoszonych wniosków nie kwalifikuje się do wypłaty.

- Ponieważ były to wysokie odszkodowania, sprawa została przekazana do Prokuratorii Generalnej, która jest kompetentna, aby sprawdzić zasadność wypłacenia tak dużych sum – mówi rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Edyta Wrotek. Wojewoda wystąpił też do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, aby wstrzymało wykonanie wszystkich pięciu decyzji szczycieńskiego starostwa. SKO jedną z nich już unieważniło, trwa postępowanie w pozostałych.

- Liczymy, że zostaną także unieważnione - dodaje rzecznik.

O wątpliwościach wojewody zostało powiadomione Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jego agenci przeprowadzili od 31 sierpnia do 2 listopada br. kontrolę w Starostwie Powiatowym w Szczytnie. Zgromadzone przez nich materiały trafiły do Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku z wnioskiem o wszczęcie śledztwa. Ta przekazała je do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

- Podejrzewamy możliwość niezasadnego wydania decyzji na kwotę blisko miliona złotych – mówi Małgorzata Matuszak z biura prasowego CBA.

Nieruchomości, których właściciele uzyskali decyzję położone są nad jeziorami w Siedliskach, gm. Pasym i Warchałach, gm. Jedwabno. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że dwie decyzje dotyczą działek należących do … pracowników starostwa, w tym naczelnika wydziału geodezji.

- Pan naczelnik poinformował mnie, że ma działkę i chciałby złożyć wniosek o odszkodowanie. Nie mogłem odmówić, bo nie miałem podstaw – tłumaczy starosta.

Zapewnia, że nie doszło do żadnych działań korupcyjnych.

- To zostało wykluczone w sporządzonym protokole. Jak by coś było na rzeczy rozmawialibyśmy w innych realiach – mówi Jarosław Matłach. Dodaje, że CBA sprawdzało jaki był kontakt między rzeczoznawcą, właścicielami działek i urzędnikami starostwa.

ZAWYŻONE SZACUNKI

Coś jednak musi być na rzeczy, skoro CBA wystąpiło do Prokuratury Apelacyjnej o wszczęcie śledztwa.

- Są uwagi do pracy rzeczoznawcy z Olsztyna – odpowiada starosta. Przyznaje, że ma również zastrzeżenia do swoich podwładnych. Na wyciągniecie konsekwencji na razie jednak się nie decyduje, chociaż wspólnie ze swoimi najbliższymi pracownikami tę możliwość rozważał. Najpierw będą chcieli się zapoznać z wystąpieniem pokontrolnym CBA.

- Nie dysponujemy oficjalnymi informacjami o skierowaniu wniosku do Prokuratury A pelacyjnej w Białymstoku. Oczekujemy, że sprawa zostanie niezwłocznie wyjaśniona. Umożliwi to wówczas podjęcie stosownych kroków.

Według uzyskanych przez nas informacji CBA stwierdziło m.in., że operaty szacunkowe ustalające wysokość odszkodowania opracowano niezgodnie z obowiązującymi przepisami. M.in. nie uwzględniały faktu, że wyceniane nieruchomości były gruntami rolnymi, tymczasem wycenione je jak tereny pod zabudowę mieszkalno-usługową.

Andrzej Ol

szewski

Obszar chroniony - to wydzielony geograficznie obszar, który objęty jest ochroną lub specjalnym zagospodarowaniem mającym na celu jego ochronę. Tworzony jest na terenie o ciekawym krajobrazie lub o dużych walorach przyrodniczych i podlega ochronie prawnej.

Zakazana jest m.in. budowa nowych obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziałowywać na środowisko, a także lokalizacja obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych

.

W powiecie szczycieńskim do obszaru chronionego włączono tereny z gmin: Pasym, Dźwierzuty, Szczytno, Wielbark, Jedwabno.

W związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości jej właściciel może żądać odszkodowania od Skarbu Państwa za poniesioną szkodę, która obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości. W tej sprawie występuje do starosty. Ustalenie wysokości odszkodowania następuje w drodze decyzji poprzedzonej uzyskaniem opinii uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego. Od decyzji nie ma odwołania. Osobie niezadowolonej z przyznanego odszkodowania przysługuje wniesienie powództwa do sądu.