Osoby bezrobotne mają w rękach bardzo przydatne narzędzie jakim jest staż, tylko wystarczy je umiejętnie wykorzystać.

Staż drogą do zatrudnienia
Malwina Szynaka, specjalista ds. rozwoju zawodowego i Katarzyna Pogorzelska, specjalista ds. programów przekonują, że staż niesie za sobą wiele korzyści nie tylko dla pracodawcy, ale i osoby bezrobotnej

Staż organizowany jest w celu nabycia przez bezrobotnego umiejętności praktycznych. Wykonuje on zadania w miejscu pracy, bez zawarcia umowy o pracę z pracodawcą. Na staż mogą zostać skierowane osoby bezrobotne posiadające kwalifikacje zawodowe nabyte w wyniku edukacji szkolnej lub pozaszkolnej (kursy). Wyjątkiem są osoby bezrobotne powyżej 50. roku życia, które mogą zostać skierowane bez względu na posiadane wykształcenie i kwalifikacje, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii doradcy zawodowego. Osoby bezrobotne bez kwalifikacji, które ukończyły liceum ogólnokształcące w wieku powyżej 30. roku życia mogą zostać skierowane na staż pod warunkiem złożenia przez pracodawcę deklaracji na okres 3 miesięcy po zakończonym stażu. Warunkiem skierowania na staż jest brak doświadczenia zawodowego w zakresie objętym programem stażu.

BON STAŻOWY

Dla młodszej grupy osób bez kwalifikacji przewidziane są staże w ramach bonu stażowego. Istotą bonu jest to, że w znacznym stopniu inicjatywa zostaje oddana osobie bezrobotnej, gdyż bon jest przyznawany na jej wniosek. Okres odbywania stażu wynosi 6 miesięcy. W ramach bonu stażowego pracodawca zobowiązuje się zatrudnić daną osobę na kolejne co najmniej 6 miesięcy po zakończonym stażu (co potwierdza w bonie stażowym). Profitem dla pracodawcy za wywiązanie się z umowy jest jednorazowa premia w wysokości 1500 zł.

KORZYŚCI

Staż niesie za sobą wiele korzyści nie tylko dla pracodawcy, ale i dla osoby bezrobotnej. W trakcie jego odbywania osobie bezrobotnej przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, tj. 997,40 zł brutto oraz 12 dni wolnego w okresie 6-miesięcznego stażu. Natomiast pracodawca ma możliwość bezpłatnego przyuczenia pracownika do pracy. Po 6-miesięcznym stażu jest on gotowy do podjęcia pracy na samodzielnym stanowisku.

To doskonałe rozwiązanie przede wszystkim dla osób, które nigdy nie pracowały, a które chcą zdobyć doświadczenie. Umożliwia bowiem praktyczną naukę zawodu, pozwala przygotować do samodzielnej pracy na danym stanowisku, a także kształtuje kompetencje społeczne, a także stwarza możliwość zatrudnienia. Staż jest również dobrym narzędziem dla osób, które jeszcze wahają się co chcą robić w przyszłości. Dzięki odbyciu stażu osoby bezrobotne mogą zobaczyć co kryje się za pracą w danym zawodzie.

SZANSA

NA ZATRUDNIENIE Podstawowym celem stażu jest zdobycie nowych kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia, a przede wszystkim możliwość podjęcia pracy. To ostatnie jest dla Urzędu Pracy wskaźnikiem efektywności staży, czyli ile osób podjęło pracę po stażu. W 2015 r. wyniósł on 62%. Za rok 2016 PUP w Szczytnie nie jest jeszcze w stanie określić efektywności, ponieważ liczy się ją w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia stażu. W porównaniu do roku poprzedniego spodziewany jest wzrost o kolejne 10%.

- Staramy się zorganizować jak najwięcej staży, ale efektywnych, czyli takich, które będą kończyły się dla osób bezrobotnych podjęciem pracy – mówi Malwina Szynaka, specjalista ds. rozwoju zawodowego. We wcześniejszych latach pracodawcy traktowali staż jako formę umożliwiającą likwidację niedoborów kadrowych, a osoby bezrobotne nie miały motywacji do pracy z zaangażowaniem. - Dla nas istotne jest to, aby te osoby przyuczały się faktycznie do samodzielnego wykonywania zawodu i miały szanse na podjęcie pracy. Nie sztuką jest skierować na staż 500 osób.

Katarzyna Pogorzelska, specjalista ds. programów, podkreśla natomiast, że mniejsza liczba staży pozwala pracownikom urzędu skupić się na pracodawcach, u których rzeczywiście jest zapotrzebowanie na dodatkowe ręce do pracy.

- Staramy się odejść od stereotypów, gdzie stażysta to tylko darmowa siła robocza. Oczekujemy na wnioski pracodawców, w których program stażu i zdobyte umiejętności będą odpowiadały potrzebom rynku pracy i będą szansą na zatrudnienie. Warto, by stażyści podeszli do tej szansy poważnie i z pełnym zaangażowaniem, wiedząc że kolejna taka możliwość zaprezentowania swoich umiejętności szybko się nie potwórzy - mówi Katarzyna Pogorzelska.

STAŻ - DOSKONAŁA OKAZJA ZDOBYCIA NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI

Mirosława Jóźwik, pracownik GOK-u w Rozogach: - Po ukończeniu studiów zarejestrowałam się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie. Pewnego dnia zadzwoniła do mnie pani z urzędu pracy, która zaproponowała mi ofertę odbycia stażu w Gminnym Ośrodku Kultury w celu zdobycia doświadczenia w nowym zawodzie. Z początku nie byłam z tego zadowolona i nie chciałam się zgodzić, gdyż staż cały czas mi się kojarzył z wykorzystywaniem pracownika. Poszłam na rozmowę kwalifikacyjną na luzie. Nie stresowałam się bardzo, gdyż nie dawałam sobie zbyt dużych szans. Ku mojemu zaskoczeniu pan dyrektor zatrudnił mnie.

Staż to doskonała okazja do zdobycia nowych umiejętności, doświadczenia, a przede wszystkim – pracy. Z reguły zatrudniając się w nowej firmie jest tak, że nie jesteśmy doskonali, popełniamy błędy i nie wszystko wiemy. Staż jest wspaniałą formą sprawdzenia pracownika, co umie i co przez te 6 miesięcy może pracodawcy zaoferować. Na stażu pracodawca ma też na pewno więcej cierpliwości jak również więcej wyrozumiałości do pracownika, gdyż przez 6 miesięcy wszystkie koszty związane z zatrudnieniem pokrywa urząd pracy, zatem pracodawca łagodniejszym okiem patrzy na nasze niedoskonałości.