Najprawdopodobniej już w czerwcu z mapy Szczytna zniknie ulica Związku Jaszczurczego, a w jej miejsce pojawi się ulica Wileńska.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowogródzkiej w Szczytnie złożyło na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej wniosek o zmianę nazwy ul. Związku Jaszczurczego. Kresowiacy i sympatycy kresów chcą, by nosiła ona miano Wileńskiej.

Wśród wielu argumentów na pierwszym miejscu stawiają fakt, że od 1945 roku w Szczytnie mieszka wielu Kresowian, a więc nazwa, przynajmniej symbolicznie zaakcentować ma ich obecność w mieście. Jest też i ekonomiczne podłoże wyboru ulicy do przemianowania. Praktycznie znajduje się przy niej jedynie kościół i dom parafialny, a zatem zmiana nie będzie pociągała za sobą wielu kosztów (pieczątki, wpisy w dowodach osobistych itp.) Towarzystwo podkreśla dodatkowo, że kościół i parafia, które jako jedyne zmianę odczują, znajdują się pod zarządem księdza Lecha Lachowicza, który sprawuje duchowy patronat nad Towarzystwem i sprzyja inicjatywie. Zapewnia o tym burmistrz Paweł Bielinowicz, który wraz z żoną i innymi 19 osobami wniosek podpisał.

- Na czerwcową sesję jest już przygotowywany projekt uchwały w tej sprawie - poinformował "Kurka" burmistrz.

O nazwach ulic decydują bowiem wyłącznie radni. Wcześniej swe opinie muszą też wyrazić komisje.

* * *

Szlachta, osiadła na terenach zajętych przez Krzyżaków, pod koniec XIV wieku założyła Związek Jaszczurczy. Po przekształceniu w znacznie bardziej prężny Związek Pruski, opowiadający się za przyłączeniem tych ziem do Korony Polskiej, doprowadził do wybuchu wojny trzynastoletniej. U jej schyłku, w 1454 roku szczycieński zamek został wydarty (choć chwilowo) z rąk krzyżackich, a w jego murach mieszczanie i szlachta złożyli przysięgę wierności Koronie Polskiej.

Tak - w wielkim skrócie - wyglądają historyczne podstawy istnienia w Szczytnie ulicy Związku Jaszczurczego.

(hab)

2003.06.04