Domy Pomocy Społecznej

Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej jest zadaniem własnym powiatu. Dofinansowaniu z budżetu państwa podlegają osoby umieszczone w domach pomocy społecznej, a dotacja dla powiatów na każdy miesiąc ustalana jest na podstawie miesięcznych meldunków z liczby mieszkańców w DPS. W 2020 roku na ten cel przeznaczono 36.640.225 zł.

Ponadto, w bieżącym roku, w związku z pandemią koronawirusa, przyznane zostały dla domów pomocy społecznej dodatkowe środki w łącznej kwocie 8.062.428zł, z tego:

* 3.663.502 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na: przyznanie gratyfikacji osobom zatrudnionym w domach pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2, przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki, zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami, w szczególności na wynagrodzenia i gratyfikacje dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług w tych placówkach,

* 4.398.926 zł z oszczędności w budżecie Wojewody na: bieżącą działalność, w szczególności w zakresie zakupu niezbędnych środków ochrony osobistej w okresie epidemii dla domów pomocy społecznej, zaopatrzenie domów w niezbędne środki ochrony osobistej i zakup wyposażenia, dofinansowanie bieżącej działalności, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki, zakup niezbędnego wyposażenia, drobne pilne remonty, zakup środków ochrony osobistej i inne potrzeby, także te związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Co-2.

Dofinansowaniu w ramach dodatkowo pozyskanych środków z rezerwy celowej i z budżetu Wojewody podlegały wszystkie 42 domy pomocy społecznej prowadzone przez samorząd lub na jego zlecenie przez podmiot niepubliczny.

Ośrodki pomocy społecznej

W ustawie budżetowej na rok 2020 zostały przyznane środki w wysokości 22.197.000 zł na dofinansowanie bieżącej działalności 116 ośrodków pomocy społecznej. Dofinansowanie w formie dotacji celowej przeznaczone jest na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z obsługą zadań własnych z pomocy społecznej, dotowanych z budżetu państwa.

W lipcu br. zostały przyznane dodatkowe środki z rezerwy celowej w wysokości 2.062.763 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

Ponadto, doceniając ważną rolę pracowników pomocy społecznej w obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, w listopadzie br. dla ośrodków pomocy społecznej

Wojewoda przyznał dodatkowe środki (w ramach posiadanych oszczędności) w wysokości 4.000.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności OPS.

Wojewoda dofinansował ośrodki i domy pomocy społecznej