W latach 2017-2019 na realizację programu w regionie wydatkowano kwotę 11.513.231,80 zł.

„Za życiem” w Województwie Warmińsko-Mazurskim

I. Jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł

Świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W latach 2017-2019 gminy wypłaciły ok. 550 świadczeń. W roku 2020 na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 1.177.374 zł.

II. Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

W roku 2018 w 21 gminach, natomiast w roku 2019 w 19 gminach województwa, asystenci rodziny udzielili porady i wsparcia 30 rodzinom, w tym 2 rodzinom, w których była kobieta w zagrożonej ciąży. Łączne środki w kwocie 1.065.786,72 zł wydatkowano na realizację zadań, w tym na wsparcie asystentów rodziny otaczających opieką rodziny. W 2020 roku wstępne zapotrzebowanie na realizację programu zgłosiło 96 gmin.

III. Rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

W roku 2019 Powiat Kętrzyński na realizację zadania wydatkował łącznie 299.919,25 zł, z czego kwota w wysokości 149.938,34 zł pochodziła z rezerwy celowej budżetu państwa, pozostałe 149.980,91 zł to środki własne powiatu. Utworzono placówkę na 15 miejsc, która zapewni opiekę osobom z powiatu kętrzyńskiego, które utraciły mieszkanie, doznały przemocy lub których sytuacja materialna bądź rodzinna nie pozwala na godne i bezpieczne wychowanie dzieci, a także kobietom oczekującym na urodzenie dziecka. W roku 2020 na ten cel pozyskano 32.000 zł dla Miasta Elbląga oraz 25.420 zł dla Powiatu Kętrzyńskiego, które zgłosiły się do jego realizacji.

IV. Rozwój sieci ŚDS, w tym bazy całodobowej w jednostkach już funkcjonujących i rozszerzanie typów ŚDS – sprzężone niepełnosprawności oraz osoby ze spektrum autyzmu

W latach 2017-2019 gminy i powiaty wydatkowały kwotę 7.222.367,23 zł, zwiększając stawki dla 1.609 uczestników środowiskowych domów samopomocy. W roku 2020 pozyskane zostały środki w wysokości 3.757.814 zł, które pozwoliły na podwyższenie dotacji w środowiskowych domach samopomocy średniomiesięcznie 595 uczestników.

V. Tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych

W latach 2017-2019 na tworzenie sieci mieszkań chronionych gminy wydatkowały środki w kwocie 895.943,51 zł. Mieszkania mogły być przeznaczone dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych. Utworzone zostały 4 mieszkania chronione na łącznie 30 miejsc. W roku 2020 dla Gminy Gronowo Elbląskie pozyskano środki z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 155.687 zł.

VI. Dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania miejsc dla dzieci niepełnosprawnych

w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu Maluch+

W latach 2017-2019 gminy i podmioty niepubliczne wydatkowały środki w kwocie 25.000 zł na 5 miejsc przeznaczonych dla dzieci z orzeczonymi stopniami niepełnosprawności. W 2020 roku w ramach Programu Maluch+, na dofinansowanie do funkcjonowania 5 miejsc dla dzieci z orzeczeniem z niepełnosprawnością w Klubie Dziecięcym z Ornety, prowadzonym przez podmiot niepubliczny przyznano kwotę 30.000 zł.