Spychowo to miejscowość turystyczna. Mieszkańcy oraz władze gminne planują uatrakcyjniać ją tak, aby przyciągać większą liczbę odwiedzających.

Atrakcyjniejsze Spychowo

Plan rozwoju Spychowa (do roku 2013) przewiduje szereg inwestycji oraz rozbudowę infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej. W planach jest kontynuacja działań wokół amfiteatru, wybudowanie ścieżki rowerowej oraz zorganizowanie nad jez. Spychowskim z prawdziwego zdarzenia kąpieliska, z właściwym zapleczem sanitarnym.

Wizytówka na skarpie

Amfiteatr w Spychowie powstał wspólnymi siłami gminy i Stowarzyszenia "Przyjazne Spychowo" przy wsparciu funduszy z Sapard-u. Został oddany do użytku we wrześniu ubiegłego roku. W miejscu starej, drewnianej sceny powstała nowa, na kamiennej podmurówce w kształcie koła oraz widownia na 600 osób. Pierwszy rząd dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podczas każdej imprezy amfiteatr przyciąga nie tylko turystów ale i mieszkańców powiatu. Do czerwca 2006 roku ma być wybudowane zadaszenie, a później rozbudowana infrastruktura techniczna. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego". Budowa zadaszenia oraz poszerzenia sceny pochłonie około 116 tys. złotych. Pozostałe inwestycje, tj. budowa sieci deszczowej, kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej, wodociągowej oraz prace związane z projektami i nadzorem inwestorskim zamkną się kwotą ponad 458 tys. złotych. Koszt całego projektu to 574 450,41 zł.

- Złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, który w 80% pokrywa koszty - informuje Waldemar Popielarczyk z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świętajnie. - Jeżeli stamtąd nie otrzymamy pieniędzy to będziemy starali się je pozyskać z innych źródeł - dodaje.

Rozwój wsi

W najbliższym czasie gmina zamierza kontynuować budowę systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni w Spychowie, obejmującej nieskanalizowane obszary miejscowości oraz modernizację już istniejącego ciągu technologicznego. Przewidziano wykonanie nawierzchni bitumicznej dróg gminnych oraz parkingów.

Ważnym zagadnieniem jest ochrona przyrody, utrzymanie czystości i porządku. W zamkniętym punkcie gromadzenia odpadów wciąż przybywa śmieci. Rozwiązaniem tego problemu będzie uczestnictwo w realizacji ponadgminnego systemu, obejmującego: zbiórkę, segregację i utylizację odpadów.

Joanna Radziewicz

2005.08.17