Co z becikowym

Wszystkie panie, które po 8 listopada ubiegłego roku urodziły dziecko, mają prawo do świadczenia - umówmy się - becikowego.

Trzeba tylko złożyć w urzędzie gminy lub miasta wniosek o jego wypłatę, w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin dziecka i nie można się spóźnić choćby o jeden dzień. Dla przykładu: dziecko rodzi się dziś tj. 22 marca - czas na złożenie wniosku upływa 22 czerwca. Becikowe to świadczenie nieopodatkowane, w wysokości tysiąca zł, należy się na każde dziecko - więc na bliźniaki to dwa tysiące i każdej matce, niezależnie od jej dochodu.

Matkę w staraniach o becikowe może wyręczyć ojciec dziecka. Ale przejdźmy tę drogę krok po kroku:

Udajemy się do urzędu miasta lub gminy właściwego dla miejsca zamieszkania matki dziecka.

Do wniosku o wypłatę dołączamy dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o nią (w praktyce matka lub ojciec idą z dowodem osobistym) oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (może być też inny urzędowy dokument, z którego wynika kiedy dziecko się urodziło i czyje ono jest).

Jeżeli matka lub ojciec zameldowani są w innej gminie, niż mieszkają - będą musieli złożyć też oświadczenie, że na dziecko nie zostało pobrane już becikowe ani nie toczy się postępowanie o jego przyznanie w innej gminie.

Becikowe będzie wypłacone w takim samym terminie, jak zasiłek rodzinny: to znaczy, że jeżeli wniosek i dokumenty wpłyną do urzędu do 10 dnia miesiąca, pieniądze będą do odebrania najpóźniej do ostatniego dnia tego samego miesiąca. Jeśli wniosek wpłynie po 10 dniu danego miesiąca, termin wypłaty przesunie się do końca miesiąca następnego.

Kwota becikowego nie jest wliczana do dochodu, od którego zależy prawo do świadczeń rodzinnych.

Matki, które mają prawo do zasiłku rodzinnego - mogą ubiegać się o jeszcze jedno świadczenie: o dodatek porodowy, właśnie z tytułu urodzenia dziecka. Dodatek ten wynosi obecnie tysiąc złotych, jest wypłacany oprócz tzw. becikowego i mogą się o niego starać również panie, które urodziły dziecko w zeszłym roku, a to dlatego, że wniosek o dodatek można składać do ukończenia przez dziecko jednego roku.

Ponieważ załapaliśmy się już na tańsze mieszkanie i tańsze dziecko, wkrótce napiszemy o tym, jak załapać się na 15 procentowy zwrot VAT-u, wykańczając lub remontując mieszkanie, mimo że ulga budowlana i remontowa to już historia.

Beata Koralewska

2006.03.22