Dobiegły końca spotkania wiejskie, których celem było wyłonienie nowych sołtysów i rad sołeckich. W większości przypadków mieszkańcy postawili na te same osoby, kóre wybrali cztery lata temu.

Dobre czasy dla aktywnych

Znamy już wszystkich sołtysów, którzy kierować będą sołectwami przez najbliższe cztery lata. Spadnie na nich duża odpowiedzialność. Od ich aktywności w dużej mierze zależeć będzie tempo rozwoju sołectw. W najbliższych bowiem latach do Polski spłyną z Unii Europejskiej potężne pieniądze przeznaczone na rozwój małych miejscowości.

- Wchodzimy w okres niezwykle sprzyjający aktywnym społecznościom wiejskim - mówił wójt Grzegorz Zapadka podczas sesji Rady Gminy podsumowującej tegoroczne wybory sołtysów.

Do zdobycia są pieniądze, które można będzie przeznaczyć np. na odnowę zabytków, walorów architektonicznych, modernizację miejsc wypoczynku czy rekreacji.

W gminie działa już zespół zajmujący się opracowaniem planów odnowy wsi. Na początek wytypowano cztery miejscowości, kolejne 4-5 doczekają się tego w roku przyszłym. Wybór nie będzie przypadkowy. Ważnym argumentem branym pod uwagę jest aktywność mieszkańców. Na razie sytuacja pod tym względem nie wygląda najlepiej, o czym świadczy niska frekwencja zanotowana podczas ostatnich wyborów sołtysów i rad sołeckich. W kilku sołectwach nie przekroczyła ona nawet 10%. Najgorszy wynik zanotowano w stolicy gminy - Wielbarku. Tu w wyborach uczestniczyło zaledwie 1,87% uprawnionych.

Andrzej Kimbar, przewodniczący Rady Gminy, życzył nowym sołtysom, aby za cztery lata, przy następnych wyborach frekwencja była co najmniej dwukrotnie większa.

(o)

IMIĘ I NAZWISKO SOŁECTWO TELEFON

Krystyna Wilk BARANOWO (089) 640-58-55

Ireneusz Lis CIEMNA DĄBROWA (089) 621-87-51

Zbigniew Wyrzykowski GŁUCH (089) 621-80-77

Mariola Jabłońska JESIONOWIEC (089) 621-82-07

Bogdan Kobus KIPARY (089) 640-58-59

Iwona Kozicka KOŁODZIEJOWY GRĄD (089) 621-84-85

Dariusz Kuciński KUCBORK 0604-489-530

Sławomir Pliszka LEJKOWO (089) 621-87-86

Witold Ścibek LESINY WIELKIE 0608-572-802

Cecylia Ałaj ŁATANA WIELKA (089) 640-57-08

Kazimierz Skwiot NOWOJOWIEC (089) 640-57-66

Marianna Deptuła OLĘDRY (089) 640-57-49

Zbigniew Antoń PIWNICE WIELKIE (089) 640-59-17

Ryszard Robaczewski PRZEŹDZIĘK MAŁY (089) 621-80-96

Alicja Zawistowska PRZEŹDZIĘK WIELKI (089) 621-83-51

Jan Zapadka SĘDROWO (089) 621-80-89

Jan Tabaka SZYMANKI 0516-218-829

Roman Szewczyk WESOŁOWO (089) 621-88-78

Teresa Gomułkiewicz WYŻEGI (089) 621-80-28

Jolanta Strzelecka ZABIELE (089) 621-87-22

Edmund Deptuła ZIELENIEC (089) 622-00-15

 

Bruździak Barbara	WIELBARK	(089) 621-81-49