Wicewojewoda Piotr Opaczewski uhonorował pracowników pomocy społecznej statuetkami i medalami w ramach nagrody „Amicus Bonus”.

Dobrzy PrzyjacieleWyróżnienia przyznawane są pracownikom pomocy społecznej, samorządowcom oraz najbardziej aktywnym organizacjom pozarządowym z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Są to ludzie, którzy zajmują się zapobieganiem izolacji, marginalizacji i społecznemu wykluczeniu, aktywizują do rozwiązywania własnych problemów, dbają o system opieki nad dziećmi i młodzieżą, realizują lokalne programy służące zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych. Pracują na rzecz pojedynczych ludzi, rodzin i całych lokalnych społeczności.

W roku 2023 Statuetkami AMICUS BONUS uhonorowani zostali:

W kategorii indywidualnej:

- Piotr Baczewski – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” w Górowie Iławeckim - za wieloletnią działalność na rzecz osób najbardziej potrzebujących, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami, twórcze reagowanie na pojawiające się potrzeby społeczne, empatię oraz stwarzanie atmosfery przyjaźni i poszanowania.

W kategorii zespołowej:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie - za działania na rzecz dzieci, młodzieży oraz rodzin najbardziej potrzebujących, budowanie w powiecie kętrzyńskim systemu wsparcia osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, a także działalność animacyjną na rzecz środowiska lokalnego

Medale oraz listy gratulacyjne otrzymali:

* Klub „Senior+” w Złotowie – za podejmowane działania i przedsięwzięcia edukacyjne, prozdrowotne, artystyczne, kulturalne, integrujące nie tylko środowisko seniorów, ale również społeczność lokalną;

* Federacja Organizacji Soc jalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w Olsztynie – za realizowanie przez Federację wielu projektów i przedsięwzięć mających na celu wsparcie i rozwój szeregu organizacji i społeczności, a także działania na rzecz uchodźców z Ukrainy;

* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku – za działania na rzecz osób wymagających wsparcia, znajdujących się w trudnej sytuacji oraz narażonych na wykluczenie społeczne;

* Marta Żelazna – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie – za realizowane działania na rzecz osób przewlekle somatycznie chorych, rozwój form wsparcia dedykowany tym osobom, w tym wdrażanie projektu „Opieki Wytchnieniowej”;

* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie – za podejmowane liczne inicjatywy, a w szczególności organizację otwartego wydarzenia pod nazwą Mały Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”;

* Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie – za podejmowane działania na rzecz mieszkańców gminy Lelkowo mające na celu integrację i aktywizację środowiska w rozwiazywaniu problemów społecznych;

* Wioletta Tańska – specjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie – za wieloletnią pracę, poświęcenie, zaangażowanie i gotowość niesienia pomocy osobom potrzebującym;

* Małgorzata Dziawer – dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku – za wieloletnią pracę na rzecz osób wymagających wsparcia, znajdujących się w trudnej sytuacji oraz narażonych na wykluczenie społeczne;

* Środowiskowy Dom Samopomocy w Żelaznej Górze – za organizację wielu imprez i przedsięwzięć mających na celu aktywizację i integrację osób z niepełnosprawnościami ze społecznością lokalną;

* S. Ignacja Skowronek – była dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Tęczowy Dom” w Ełku – za wieloletnią pracę w niesienie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ich rodzinom;

* Ewa Karpowicz – była prowadząca Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Olsztynie z siedzibą w Dywitach – za zaangażowanie w działania na rzecz dzieci potrzebujących szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych.

Na Warmii i Mazurach w pomocy społecznej pracuje ponad 7100 osób (w tym blisko 1000 pracowników socjalnych) w ponad 400 jednostkach, w tym w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej środowiskowych domach samopomocy, klubach seniora i wielu innych.