Dwie gminy z terenu powiatu, Rozogi i Wielbark, otrzymały od wojewody dotacje na pielęgnację cmentarzy wojennych. Pierwszy z samorządów dostał 10 tys. zł, drugi - 7 tysięcy.

Dotacje na cmentarze

W tym roku wojewoda warmińsko-mazurski na pielęgnację nekropolii przeznaczył łącznie 246 tys. złotych. Przyznano je w sumie 30 miastom i 24 gminom. Niewielka część tych środków, bo zaledwie 17 tys. złotych przypadła samorządom z terenu powiatu szczycieńskiego. Otrzymały je Rozogi (10 tys. zł) oraz Wielbark (7 tys. zł). Obie te gminy wnioski o pieniądze składają co roku. Przy podziale środków brano pod uwagę, jaka liczba obiektów cmentarnych znajduje się na terenie danej gminy i jaką zajmują powierzchnię, wysokość wkładu własnego oraz stopień wykorzystania dotychczasowych dotacji.

Przyznaną kwotę samorząd Rozóg przeznaczy na porządkowanie małych wojennych cmentarzy w Kwiatuszkach Wielkich, Zawojkach, Występie oraz Lipniaku.

- Prace związane z ich pielęgnacją obejmują wycinanie i karczowanie krzaków, oczyszczanie krzyży i płyt nagrobnych oraz usuwanie drobnych szkód i usterek - wylicza Marzena Dzierlatka z UG w Rozogach.

Wielbarski samorząd w tym roku już rozdysponował przyznaną mu kwotę. Na terenie gminy oraz w samym Wielbarku zlokalizowanych jest kilka cmentarzy z okresu I wojny światowej oraz pojedyncze żołnierskie mogiły. Największa wojenna nekropolia znajduje się na ul. Kętrzyńskiego w Wielbarku.

- Ten cmentarz wymaga poważniejszych nakładów, związanych z naprawą i konserwacją ogrodzenia oraz utrzymaniem ścieżek - mówi wójt Wielbarka Grzegorz Zapadka. Naprawy wymaga także stojący tu wysoki drewniany krzyż, który poważnie uszkodził sierpniowy huragan.

(ew)/Fot. M.J.Plitt