Dodatek wydwany przy finansowym udziale Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w ramach realizacji programu Europejska Debata publiczna.

SZANSA NA LEPSZE JUTRO

Europa nas lubi

Jaką szansę na poznanie Europy mają nasze dzieci i młodzież? Dużą rolę odegrać może nasze szkolnictwo. Wspólna polityka edukacyjna wspiera wszelkie działania zmierzające zarówno do poprawienia jakości nauczania, jak i warunków, w jakich ten proces przebiega. Unia daje nam ogromne możliwości. W polskim systemie oświaty, wiedza na temat Europy omawiana jest na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, historii, geografii i coraz częściej pojawia się w formie międzyprzedmiotowej. Pomocą w dotarciu do jak największej liczby młodzieży, zwłaszcza tej pochodzącej z małych miejscowości i wsi, gdzie możliwość dotarcia do informacji europejskiej jest ograniczona, służą Centra Informacji Europe Direct. Organizują one bezpłatne lekcje europejskie skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. W trakcie spotkań wykorzystywane są różnego rodzaju metody dydaktyczne, np. euroquizy, w których nagrodami są gadżety europejskie. Wiedza na temat Europy powinna być przekazywana także podczas zajęć pozalekcyjnych. Młodzi ludzie z wielką chęcią i ogromnym zapałem organizują imprezy kulturalne i artystyczne poświęcone krajom Europy i Europejczykom. Są to np. Dzień Europy, Dzień Unii Europejskiej, szkolne debaty, gazetki i wystawy. Bardzo dużą popularnością cieszą się także konkursy i olimpiady o tematyce europejskiej. Działania te, zapoczątkowane zazwyczaj chęcią powiązania nauki z przyjemnością, owocować mogą nawiązaniem bezpośrednich kontaktów naszej młodzieży z ich rówieśnikami z zagranicy. Popularne stają się też kontakty młodzieży nawiązywane za pomocą sieci Internet. Uczniowie ze szkół polskich korespondują z kolegami w krajach europejskich w ramach wspólnie redagowanych przez nauczycieli lekcji europejskich. Młodzież jest naszą przyszłością, jest przyszłością i nadzieją całej Europy, dajmy jej szansę...

Wszelkie informacje o lekcjach europejskich dostępne są na stronie www.europe-direct.olsztyn.pl

(eo)

DYPLOMY W UNII

Każde z państw członkowskich UE jest odpowiedzialne za organizację własnego systemu kształcenia. Od roku 1999 dąży się do stworzenia przejrzystego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych na terenie UE. Służy temu tzw. Proces Boloński. W jego ramach opracowane zostały standardy edukacyjne, które obejmują wprowadzenie suplementu do dyplomu uczelni wyższych, Europejskiego System Transferu Punktów - ETCS i współpracy europejskiej w zakresie zapewniania jakości kształcenia. Absolwent polskiej uczelni może ubiegać się o uznanie dyplomu w innym państwie europejskim. Jednakże każda uczelnia i każde państwo rządzi się swoimi prawami. W praktyce oznacza to, że absolwent musi indywidualnie ubiegać się o uznanie swoich kwalifikacji. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać na stronach: www.1praca.gov.pl i www.buwim.edu.pl

(eo)

EUROPASZPORT

Europaszport ma służyć usystematyzowaniu informacji o kwalifikacjach i kompetencjach obywateli państw członkowskich UE. W jego skład wchodzi pięć dokumentów: EuroCV (życiorys o jednakowym układzie dla wszystkich języków), Europaszport Językowy (formularz opisujący znajomość języków obcych), Europaszport Mobilności (wykaz zagranicznych wyjazdów w celach kształceniowych: szkolnictwo wyższe, szkolenie zawodowe), Uzupełnienie Dyplomu Europaszportu (udokumentowanie przebiegu nauki, wydawane z dyplomem ukończenia studiów wyższych), Uzupełnienie Świadectwa Europaszportu (dokument bliżej określający posiadane kwalifikacje, wydawany ze świadectwem ukończenia szkoły zawodowej). Szczegółowe informacje o Europaszporcie znajdują się w serwisie internetowym Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz w serwisie internetowym Europass.

(eo)

SZKOLNE KLUBY EUROPEJSKIE

Szkolne Kluby Europejskie zajmują się problematyką europejską i działają w szkołach wespół z innymi kołami zainteresowań. Pierwsze kluby powstały w Portugalii, w naszym kraju zaczęły działać z początkiem lat 90. Obecnie skupiają one młodych ludzi na wszystkich szczeblach edukacji, zarówno w przedszkolach, szkołach podstawowych, jak również w liceach, technikach i szkołach zawodowych. Aby założyć szkolny klub europejski, wystarczy zebrać grupę dzieci i młodzieży zainteresowanych tematyką europejską, zadbać o opiekę nauczyciela i uzyskać zgodę dyrektora szkoły. Pomysł powołania klubu oraz program działania należy przedstawić Radzie Pedagogicznej. Członkowie klubu sami organizują swoją pracę. To oni decydują o treści statutu, o tym, w jaki sposób będą funkcjonować, co i w jaki sposób będą robić. Warto też istnienie klubu zgłosić do bazy danych szkolnych klubów europejskich. W Polsce taką bazę od 1992 r. prowadzi Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE). Po rejestracji klub włączony zostaje w akcje informacyjne prowadzone przez urząd. Wystarczy tylko wypełnić elektroniczną ankietę zgłoszeniową. Baza i ankieta dostępne są na stronie internetowej: www.ske.ukie.gov.pl

Aby działalność klubów przynosiła jak najlepsze efekty, muszą one same poszukiwać instytucji i partnerów chętnych do współpracy. To dzięki własnej aktywności i kreatywności młodzi ludzie realizują takie działania jak konkursy wiedzy o Europie, obchody Dnia Europejskiego, wykłady tematyczne i debaty. Aktywny udział w klubie uczy jego członków umiejętności poszukiwania informacji, pracy w grupie, realizacji założonych celów, tolerancji, a tym samym jest dobrym krokiem w kierunku nawiązania kontaktów z innymi klubami działającymi poza terytorium naszego kraju. W ten właśnie sposób nasze szkoły nawiązują współpracę z innymi placówkami, która owocuje potem wymianą uczniów.

(eo)

JAK POŁĄCZYĆ PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM

Przykładem dobrych praktyk w naszym mieście jest istniejący od 2000 r. przy Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie Młodzieżowy Klub Szkolny SZEKLA. Propaguje on wiedzę o EU, działa na forum miejskim i nawiązuje współpracę ze szkołami z całego powiatu. Młodzież podejmuje wiele ciekawych inicjatyw. Jedną z pierwszych był pieszy rajd do Świętajna pod hasłem "Razem ku Europie", potem organizowano wieczory europejskie w Spychowie i Lipowcu, pod hasłem "Szekla - dzieciom. Poznajemy Europę".

Klub był też zaangażowany w zadania realizowane przez Mazurskie Centrum Europejskiej w Szczytnie, w tym "Mazury z UE na ty" i "Moje miejsc pracy-Mazury 2005".

Działalność klubu przybiera rozmaite formy.

- Staramy się przybliżać tematykę europejską w możliwie jak najbardziej atrakcyjny dla młodych osób sposób - mówi Maria Jankiewicz, opiekun MKE "Szekla". - Organizujemy więc wycieczki, spływy kajakowe po rzece Krutyni i bierzemy udział w akcjach proekologicznych. Wszystkie są niezapomniane i dostarczają wiele satysfakcji wszystkim ich uczestnikom.

Członkostwo w tego rodzaju klubie to ciekawa forma zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży. Stwarza ono również możliwość wzięcia udziału w wielu interesujących przedsięwzięciach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi oraz jest świetną okazją do rozwoju siebie i poszerzenia wiedzy na temat UE.

(eo, wk)

PYTANIE DO...

MONIKI HAUSMAN-PNIEWSKIEJ, specjalisty ds. pozyskiwania funduszy strukturalnych z UE Programu EURO-NGO

- Z jakich programów unijnych może korzystać nasza młodzież?

- Najciekawszym programem unijnym wspierającym działania osób w wieku od 15 do 25 lat jest Program Młodzież. Współfinansuje on spotkania młodych ludzi z krajów uczestniczących w programie, Wolontariat Europejski (dla osób pełnoletnich) i Inicjatywy Młodzieżowe.

Niestety, w Szczytnie brakuje organizacji stricte młodzieżowych, stąd nikłe zainteresowanie pozyskiwaniem funduszy na projekty skierowane do tej grupy wiekowej. Ostatnio jednak zwróciła się do mnie grupa uczniów z Zespołu Szkół nr 3 i Gimnazjum Sportowego z propozycją utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta i szerszej współpracy.

W planach mamy już szkolenia z Programu Młodzież, a potem pisanie projektów. Chciałabym też przenieść na nasz grunt tzw. Bank Inicjatyw Młodzieżowych, miejsce, w którym na okazję do dofinansowania czekają zalążki projektów autorstwa młodych ludzi.

Zainteresowanym Programem Młodzież polecam stronę www.youth.org.pl. O pomoc przy pisaniu projektów można się zwrócić bezpośrednio do mnie lub do Ośrodka Regionalnego Narodowej Agencji Młodzież, który mieści się w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, ul. Parkowa 1.

(nd)

PARTNERZY NAS DOCENIAJĄ

Rozmowa z Danutą Maroszek, dyrektor Zespołu Szkół nr 2

im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie

- W roku bieżącym otrzymaliście nagrodę kuratora oświaty za realizację programu Sokrates. Jesteście bardzo aktywni w pozyskiwaniu partnerów zagranicznych. Z jakimi krajami współpracuje szkoła?

- Dzisiaj możemy się pochwalić współpracą nawiązaną już z pięcioma krajami, w tym Niemcami, Belgią, Francją, Włochami, Portugalią, a od przyszłego roku dołączy do nas także Islandia. Warto wspomnieć także o Wielkiej Brytanii, w której na dwuletnich stażach przebywają nasi dwaj absolwenci.

- Jakie były początki tej współpracy?

- W 1995 r. nawiązaliśmy kontakt z niemiecką szkołą z Powiatu Bad Kreuznach. Dzięki naszym kolegom z Niemiec wzięliśmy udział w dwóch projektach realizowanych w ramach programu Socrates Comenius. To oni pokazali nam, jak korzystać z tego programu, nauczyli nas, co trzeba zrobić, aby uzyskać środki na ich realizację i jak je potem rozliczyć. Można powiedzieć, że to Niemcy wprowadzili naszą szkołę do Europy, a my umieliśmy to wykorzystać.

- Co się zmieniło w ciągu tych dziesięciu lat?

- Przez ten czas, w ramach programu Socrates Comenius, zrealizowaliśmy cztery projekty, a piąty uzyskał grant. Pierwsze dwa realizowane były z partnerem niemieckim i uczestniczyli w nim nasi przyszli stolarze. Kolejny pn. "Tożsamość narodowa w zintegrowanej Europie. Tradycje i obrzędy na przykładzie polsko-belgijskiej biesiady weselnej" realizowaliśmy z belgijską szkołą gastronomiczną. Kolejne wyzwanie to 3-letni projekt zatytułowany "My Europejczycy dla szkoły europejskiej". Głównym jego celem było wypracowanie wizji idealnej szkoły. W pierwszym etapie, uczestnicy pochodzący z pięciu krajów europejskich przygotowali diagnozę  systemów nauczania w swoich krajach. Następnie spotykali się i wspólnie opracowywali zarys obecnego stanu oświaty. Końcowym etapem projektu było nakreślenie priorytetów idealnej szkoły.

- Co zaważyło na waszym sukcesie?

- Nasze zaangażowanie. Zawsze, gdy zgłaszamy akces, to bardzo mocno się w to angażujemy. Jeśli jest pomysł, to musi mu towarzyszyć entuzjazm. Wtedy żadne przeszkody nie są w stanie nam zaszkodzić. Mamy szczęście do ludzi. Są wśród nas perełki, czyli osoby z pozytywnym nastawieniem, które zawsze wierzą w sukces i potrafią pociągnąć za sobą innych.

- Nad jakim projektem pracujecie obecnie?

- Zaczynamy realizację 3-letniego programu pn. "Weź swoje portforio europejskie i wykorzystaj je w uczeniu się i nauczaniu języków obcych". Nasze doświadczenie i sukcesy w realizacji dotychczasowych projektów zostały docenione i po raz pierwszy jesteśmy koordynatorami projektu.

- Do kogo skierowany jest ten projekt?

- Tym razem wychodzimy naprzeciw potrzebom nauczycieli języków obcych. Głównym celem projektu jest wypracowanie programu nauczania i zestawu ćwiczeń do nauki tzw. języka zawodowego. W nauce języka obcego bardzo ważną rolę odgrywa słownictwo branżowe. Dzisiaj nie ma programów, które by w pełni uwzględniały potrzeby tak specyficznych zawodów jak kucharz, czy hotelarz. Zależy nam na tym, aby nasi uczniowie mieli szansę na to, aby bariera językowa nie była tą, która ogranicza ich w uzyskaniu wymarzonego przez nich zatrudnienia.

- Skąd czerpiecie pieniądze na realizację tych programów?

- W ramach Socrates Comenius musimy sfinansować 20% kosztów zadania. Pomaga nam w tym organ prowadzący szkołę, czyli Starostwo Powiatowe w Szczytnie. Bezcenna dla nas jest także pomoc naszych uczniów i ich rodzin. To dzięki nim, nasi goście z partnerskich krajów mają tu na miejscu zapewnione zakwaterowanie i w pełni doświadczają naszej słynnej polskiej gościnności.

- Jakie widzi Pani korzyści z realizacji tych programów?

- Niewątpliwie te zadania przekładają się na jakość nauczania w naszej szkole. Kontakty z uczniami z innych krajów służą nam wszystkim. Uczniowie mają żywy kontakt z językiem obcym, przełamują swoje bariery w komunikacji, uczą się pracy w zespole. Dzięki tej współpracy młodzi ludzie mają możliwość wyjazdu za granicę, poznania kultury i zwyczajów innych krajów. Jednocześnie, takie wyjazdy służą podtrzymywaniu naszej regionalnej tożsamości, poszukiwaniu tego, co w naszej kulturze jest najcenniejsze, aby móc to przekazać innym.

- Jakie rady ma Pani dla innych, gdzie mają szukać pomocy?

- Jesteśmy gotowi pomóc każdemu, jednak dotychczas nikt z naszej rady nie chciał skorzystać. Z własnego doświadczenia

wiem, jak dużo wnoszą spotkania i rozmowy z tymi, którym udało się zrealizować tego typu projekty. Tym wszystkim, którym dotychczas brakowało szczęścia, polecam spotkania, realizowane w ramach programu Socrates Comenius oraz coroczne festiwale comeniusa. O pomoc warto też się zwrócić do Pani Ewy Nosowicz, Wizytatora ds. Współpracy z Zagranicą w olsztyńskim Kuratorium Oświaty.

(eo)

UNIA NA WESOŁO...

Młody euroentuzjasta po kursie o Unii opowiada rodzinie:

- Po wejściu do Unii będzie coraz lepiej. W pierwszym roku każdego będzie stać na rower, w kolejnym na samochód, a w kolejnym na helikopter.

- Ale po co mi helikopter? - pyta ojciec.

- Bo jak ogłoszą, że w Zakopanym sprzedają zapałki, a w Szczecinie papierosy, to wsiadasz w helikopter i od razu jesteś na miejscu.

* * *

- Dlaczego pszczoły z całej Polski poleciały do Unii Europejskiej?

- Bo poczuły lipę...

* * *

Siedzą w pociągu ważni Unici,

Grubi, nadęci, lekko podpici,

Wiozą do Polski ustaw czterdzieści,

Każda w wagonie ledwo się mieści,

Pierwsza zawiera setki koncesji,

Pewną przyczynę rychłej recesji,

Druga przynosi drogą benzynę,

Kolejną naszych nieszczęść przyczynę,

Trzecia wprowadza nowe podatki,

Podnosi VATy, akcyzy, składki,

By "ludzie pracy" pieniądze mieli,

W kieszeniach swoich przedstawicieli,

Czwarta rozwala polskie mleczarnie,

Wszak smrodu i brudu to wylęgarnie,

Piąta morderców od kary zwalnia,

W więzieniach będzie miła sypialnia,

Szósta pomnoży nam urzędników,

W siódmej są wzory nowych pomników,

W ósmej feminizm i parytety,

Wybierz cymbałów - byle kobiety,

W dziewiątej instrukcja indoktrynacji,

Za hojną kasę z Eurodotacji,

Aktorzy, panienki i dziennikarze,

Wyklepią wszystko, co im się każe,

Zaś szkolnej dziatwie,

Przyniesie chlubę,

Udział w błękitnym Eurojugent,

Miłość do Unii w wierszu, w piosence,

Wszystko co robisz, nawet w łazience -

Robisz dla Unii, pamiętaj o tym,

Inaczej szybko wpadniesz w kłopoty,

Nie skończysz studiów,

Wylecisz z pracy,

Eurogestapo zrobi cię na "cacy",

W dziesiątej i dalej,

Czytać się nie chce,

Można z pociągu wyskoczyć jeszcze...

EUROMITY

PASZPORT EUROPEJSKI

Paszport europejski, czyli unijny dowód tożsamości, symbolizujący przynależność do Wspólnoty Europejskiej został wprowadzony do użytku w 1985 roku. Ma on kolor burgundzkiego wina, z napisem "Unia Europejska" pod nazwą państwa wydającego dokument, może być używany przez obywateli UE podczas podróży po całym świecie. Jeszcze do 2006 r. Polska pozostawać będzie poza strefą Schengen. Oznacza to, że przekraczając granice będziemy poddani kontroli paszportowej. Po przystąpieniu do grupy państw strefy Schengen, czyli wszystkich państw unijnych z wyłączeniem Wielkiej Brytanii i Irlandii, a ponadto dwóch krajów spoza Unii - Islandii i Norwegii, będziemy mogli jeździć bez paszportów po całej Europie Zachodniej. Zawarte w 1985 r. porozumienie z Schengen to jedno z najpraktyczniejszych osiągnięć Wspólnoty. Umożliwiło ono zniesienie kontroli osób przekraczających granice. W zamian za to państwa zdecydowały się wzmocnić współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej.

ZA SPRZEDAŻ PAPIEROSÓW NA SZTUKI W PUBIE CZY RESTAURACJI GROZI WYSOKA GRZYWNA

To częściowo prawda. Nie wolno sprzedawać pojedynczych papierosów, ale cygara już można. Opakowane w celofan lub folię aluminiową, zawierającą ostrzeżenie o szkodliwości palenia. Unijny zakaz skierowany jest do producentów, importerów i eksporterów; a nie do sprzedawców. Tych ostatnich kary pieniężne nie obejmują.

(eo)

2005.11.30