Do tej pory zrealizowano, bądź są w trakcie inwestycje na łączną kwotę ok. 12,5 mln zł, z czego dofinansowanie z różnych źródeł wynosi aż 9 mln złotych. To nie koniec planowanych przedsięwzięć. - W bieżącym i przyszłym roku zrealizujemy inwestycje na kwotę ok. 8,5 mln zł przy dofinansowaniu w wysokości ok. 6 mln zł – zapowiada burmistrz Pasymia Cezary Łachmański, podkreślając, że tylu inwestycji drogowych w historii gminy jeszcze nie było. Łącznie, w bieżącej kadencji, zostanie wybudowanych i zmodernizowanych na jej terenie ok. 8,5 km dróg gminnych i powiatowych. - Robimy to przede wszystkim po to, aby poprawić bezpieczeństwo, ale i komfort życia naszych mieszkańców. To główne cele, które sobie wraz z radnymi postawiliśmy na początku tej kadencji – tłumaczy burmistrz.

Gmina Pasym inwestuje w poprawę infratruktury drogowej - materiał informacyjny
Burmistrz Cezary Łachmański: - Celem inwestycji w infrastrukturę drogową jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia naszych mieszkańców. Na zdjęciu ul. Mazurska

Do tej pory zrealizowano, bądź są w trakcie inwestycje na łączną kwotę ok. 12,5 mln zł, z czego dofinansowanie z różnych źródeł wynosi aż 9 mln złotych. To nie koniec planowanych przedsięwzięć. - W bieżącym i przyszłym roku zamierzamy zrealizować inwestycje na kwotę ok. 8,5 mln zł przy dofinansowaniu w wysokości ok. 6 mln zł – zapowiada burmistrz Pasymia Cezary Łachmański, podkreślając, że tylu inwestycji drogowych w historii gminy jeszcze nie było. Łącznie, w bieżącej kadencji, zostanie wybudowanych i zmodernizowanych na jej terenie ok. 8,5 km dróg gminnych i powiatowych. - Robimy to przede wszystkim po to, aby poprawić bezpieczeństwo, ale i komfort życia naszych mieszkańców. To główne cele, które sobie wraz z radnymi postawiliśmy na początku tej kadencji – tłumaczy burmistrz.

Inwestycje zrealizowane:

Budowa ul. Leśnej w Pasymiu

Budowę ul. Leśnej w Pasymiu zakończono 25.09.2020 r. Inwestycję zrealizowano z dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Łączna wartość zadania wyniosła 300 979,67 zł, z czego dofinansowanie to 142 489,83 zł. W ramach inwestycji wykonana została nawierzchnia z kostki betonowej wraz ze zjazdami i dojściami do posesji.

Budowa ul. Pieniężnego w Pasymiu

Budowę ul. Pieniężnego w Pasymiu zakończono 15.12.2020 r. Inwestycję zrealizowano w ramach pozyskanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość zadania to 246 437,41 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 119 294,72 zł. W ramach inwestycji wykonana została nawierzchnia z kostki betonowej wraz ze zjazdami i dojściami do posesji.

Budowa drogi gminnej w pobliżu stacji PKP w Gromie

Budowa drogi gminnej w miejscowości Grom o nawierzchni bitumicznej na odcinku ok. 750 mb w pobliżu stacji PKP. Wartość brutto robót budowlanych zgodnie z umową to kwota 963 654,50 zł. Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację tej inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 520 381,47 zł. Realizację zadania rozpoczęto w dniu 08.10.2021 r i zakończono w dniu 26.11.2021r.

Budowa ul. Prostej w Pasymiu

Budowę ul. Prostej w Pasymiu zakończono 09.04.2021 r. Zadanie zrealizowano w ramach porozumienia zawartego pomiędzy gminą Pasym a firmą Dino Polska S.A. Wartość inwestycji to 405 407,51 zł, z czego 190 000,00 zł stanowił wkład firmy Dino Polska S.A. W ramach robót wykonana została nawierzchnia z kostki betonowej wraz ze zjazdami do posesji.

Budowa drogi gminnej ul. Biernata i ul. Mazurskiej w Pasymiu

Budowę ul. Biernata i ul. Mazurskiej w Pasymiu zakończono w dniu 20.09.2022  r. Zrealizowano ją w ramach  dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość zadania to 1 210 993,18 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 496 478,50 zł. W ramach inwestycji wykonana została nawierzchnia z kostki betonowej wraz ze zjazdami i dojściami do posesji.

Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej

Przebudowę ul. Górnej w Pasymiu zakończono w dniu 15.06.2023 r. Zadanie zrealizowano w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – PGR. Jego wartość to 1 060 978,67 zł, z czego dofinansowanie wynosiło 1 029 000,00 zł. W ramach robót wykonana została nowa sieć wodociągowa oraz nawierzchnia z kostki betonowej na ul. Górnej wraz z chodnikiem i parkingiem.

Budowa parkingu na działce o nr ewid. 251/1, obręb Pasym 4

Budowę parkingu przy dawnym kinie „Perkoz” w Pasymiu  zakończono 05.08.2022 r. Wartość zadania 120 000,00 zł.

Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Grom

W ramach inwestycji wykonana została nawierzchnia z kostki betonowej wraz ze zjazdami i dojściami do posesji.  Wartość zadania 110 000,00 zł. Inwestycja została zakończona 30.11.2022 r.

Budowa parkingu na terenie posesji przedszkola

W ramach inwestycji wykonana została nawierzchnia z kostki betonowej wraz z wjazdem.

Wartość zadania 100 000,00 zł. Inwestycja została zakończona w czerwcu 2022 r.

Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1464N i 1462N w Rusku Wielkim

Przebudowę skrzyżowania zakończono 27.09.2022 r. Inwestycję zrealizowano na podstawie współpracy z  Powiatem Szczycieńskim. Wartość zadania 599 993,80 zł, z czego wkład gminy Pasym wyniósł  299 996,90 zł.

Modernizacja drogi powiatowej nr 1480n w miejscowości Jurgi

Modernizację drogi zakończono 15.12.2022 r. Inwestycję zrealizowano na podstawie współpracy z  Powiatem Szczycieńskim. Wartość zadania 376 404,23 zł, z czego wkład gminy Pasym wyniósł  188 202,11 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 193007N w kierunku miejscowości Otole oraz drogi gminnej wewnętrznej nr 115 obręb Siedliska

Przebudowę, którą zakończono 17.07.2023 r., zrealizowano w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość zadania to 991 985,23 zł. W jego ramach wykonano nową nawierzchnię asfaltową na skrzyżowaniach oraz przebudowano drogę wewnętrzną nr ew. 115, obręb Siedliska.

Inwestycje w trakcie realizacji:

Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasym, tj:

Budowa ul. Tartacznej w Pasymiu

Wartość zadania to 531 608,46 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 505 028,04 zł. W ramach inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia z kostki betonowej wraz ze zjazdami i dojściami do posesji.

Budowa ul. M. Zientary w Pasymiu

Wartość zadania to 820 877,36 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 779 833,49 zł. W ramach inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia z kostki betonowej wraz z chodnikami, zjazdami i dojściami do posesji.

Budowa drogi gminnej w miejscowości Narajty

Wartość zadania to 1 334 217,89  zł, z czego dofinansowanie wyniosło 1 267 507 zł. W ramach inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia z kostki betonowej wraz z chodnikami, zjazdami i dojściami do posesji.

Zadania te są realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, które wyniosło 2 552 368,52 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 2 686 703,71 zł.

 Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym

Wartość zadania to 2 472 300,00 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 1 980 000,00 zł. W ramach inwestycji wymienione zostaną lampy oświetlenia drogowego wraz szafami zasilającymi oraz budowa nowego oświetlenia przy ciągu pieszo-rowerowym w Pasymiu.

Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Planowane inwestycje:

Gmina Pasym planuje pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ul. Nauczycielskiej w Pasymiu, drogi do oczyszczalni ścieków w Pasymiu oraz drogi gminnej w miejscowości Tylkowo. Łączna wartość tych trzech inwestycji  wynosi ok. 3 500 000,00 zł, z czego ok. 2 100 000 zł będzie stanowić dofinansowanie.

Ponadto zostaną złożone również wnioski na budowę ul. J. Burskiego w Pasymiu oraz na budowę ul. M. Kajki w Pasymiu w ramach  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – PGR. Ogólna wartość - 2 570 000,00 zł. Dofinansowanie wynosić będzie 2 518 600,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki

Przebudowa nawierzchni  drogi na odcinku ok. 997 m. Wartość zadania  1 840 000,00 zł, z czego w tym dofinansowanie z PROW  wynosi 1 117 490,00 zł, wkład własny gminy 722 510,00 zł. W ramach robót zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni z kostki betonowej.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N Tylkowo w km 8+460-9+270

Inwestycja będzie realizowana  na podstawie współpracy Gminy Pasym z  Powiatem Szczycieńskim. Wkład gminy Pasym wynosi  316 496,98 zł. Całkowity koszt inwestycji to 632 993,96 zł.

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N Grzegrzółki -Rusek Wielki w km 30+280-30+650

Inwestycja będzie realizowana  na podstawie współpracy Gminy Pasym z  Powiatem Szczycieńskim. Wkład gminy Pasym wynosi  141 500,00 zł. Całkowity koszt inwestycji to 283 000,00 zł.

 

Droga gminna w Gromie
Ul. Prosta w Pasymiu
Parking przy dawnym kinie w Pasymiu
Ul. Zientary w Pasymiu w budowie
Droga w Siedliskach
Ul. Pieniężnego w Pasymiu