Inwestycje w wysokości 16 mln zł zapisano w tegorocznym budżecie powiatu. Do największych należeć będą modernizacje szpitala, odcinków dróg Kowalik-Lesina i Lesiny-Kipary, a także budowa strażnicy oraz dwóch sal gimnastycznych przy ZS 2 i ZS 3. To, czy zamierzenia się powiodą, w dużym stopniu zależeć będzie od operatywności władz starostwa.

Inwestycje z Unią

Ponad 52 mln zł przewiduje zatwierdzony na ostatniej ubiegłorocznej sesji Rady Powiatu (30 grudnia) plan wydatków budżetowych. Najwięcej środków pochłoną wynagrodzenia i ich pochodne - 21,4 mln zł (wzrost o 2,4%). Drugą pozycję stanowić będą inwestycje, na które planuje się wydać 16,1 mln zł. O ich powodzeniu w dużym stopniu zadecyduje operatywność władz starostwa, bowiem blisko połowę zapisanych środków zamierzają one pozyskać z funduszy unijnych.

Największą powiatową inwestycją ma być modernizacja szpitala. Koszt tego zadania szacuje się na 4,5 mln zł, z czego aż 3,2 mln stanowić mają pieniądze z UE. W ubr. rozpoczęto budowę strażnicy, której ogólny koszt ma się zamknąć kwotą 9,5 mln zł. Etap prac, przewidzianych na 2005 r. pochłonie 1,6 mln zł. Realizowane będą dwie duże modernizacje dróg na odcinkach Kowalik-Lesina i Lesiny-Kipary. Łączny ich koszt wyniesie 5,2 mln zł, w tym blisko 4 mln zł stanowić mają środki unijne.

W tym roku powiat przymierza się też do budowy dwóch sal gimnastycznych przy ZS 2 i ZS 3. Dotychczasowe są niepełnowymiarowe i nie spełniają potrzeb. Przy realizacji obu zadań starostwo zabiegać będzie o dofinansowanie z MENiS.

Budowa sali to nie jedyna inwestycja planowana w ZS 2. Ma być tam także zmodernizowane za 2 mln zł (w tym 1,6 mln z UE) zaplecze żywieniowe i techniczne.

W tym roku przewiduje się też zakończenie rozpoczętej kilka miesięcy temu rozbudowy Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej, mającego swoją siedzibę przy ul. Wielbarskiej w Szczytnie. W budżecie przeznaczono na ten cel 614 tys. zł.

Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wys. 48,4 mln zł. Chociaż są one wyższe o ponad 10 mln zł od ubiegłorocznych, to skarbnik powiatu Henryk Samborski nie ma wcale radosnej miny. Powiatowi przybędzie bowiem do realizacji nowych zadań, a idące za nimi dotacje będą niewystarczające. Na samą tylko opiekę społeczną brakuje 2 mln zł. - Realizacja tak trudnego budżetu nakłada na Zarząd Powiatu prowadzenie bardzo oszczędnej i rozważnej gospodarki finansowej - zapowiada skarbnik Samborski.

Budżet na 2005 rok przewiduje deficyt w wysokości 4,1 mln zł. Ma go pokryć kredyt bankowy zaciągnięty na zadania inwestycyjne.

(o)

2005.01.05