Zauważyłem, że w chwilach niezadowolenia z funkcjonowania władz w mieście pojawiają się w przestrzeni publicznej sugestie przeprowadzenia referendum lub podjęcia działań na rzecz połączenia miasta z gminą wiejską Szczytno. Przedstawiam swój głos w sprawie połączenia gmin.

Jak panna z kawalerem
Krzysztof Połukord

Kilka podstawowych danych o gminach przedstawia załączona tabela. Wynika z niej, że dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminach są na tym samym poziomie. Jakie byłyby korzyści dla nowej jednostki samorządu terytorialnego powstałej z połączenia gminy miejskiej i wiejskiej?

Dowiedziono, że z połączenia gmin wynikają następujące korzyści:

1) niższe koszty wykonywania zadań publicznych (ekonomia skali: zmniejszenie kosztów jednostkowych zadań wraz ze wzrostem ich ilości),

2) większe możliwości wykonywania zadań przez duże jednostki samorządowe (wzrost potencjału połączonych jednostek, efekt synergii),

3) zwiększenie atrakcyjności obszaru powiększonej jednostki samorządowej,

4) łatwiejsze przezwyciężanie problemów związanych z zarządzaniem oraz kształtowaniem właściwej polityki ekologicznej i transportowej, a także z planowaniem przestrzennym,

5) podniesienie jakości życia mieszkańców przyłączanych terenów do miasta (oczywiście pod warunkiem inwestowania na terenach przyłączonych w infrastrukturę społeczną i techniczną),

6) redukcja liczby stanowisk urzędniczych (zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji),

7) ujednolicenie przepisów lokalnych, np. w zakresie stawek opłat i podatków lokalnych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, strategii rozwojowych, ochrony środowiska, itd.,

8) wzrost „siły przetargowej” w negocjacjach oraz atrakcyjności ogłaszanych przetargów, np. na wywóz nieczystości, odśnieżanie, remonty dróg, dostarczanie dóbr i usług dla placówek publicznych, co powinno skutkować spadkiem cen, a więc oszczędnościami budżetowymi („większy może więcej”).

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.