Drodzy nauczyciele i pedagodzy, drodzy rodzice, drogie dzieci i młodzieży!

Mam nadzieję, że tegoroczne wakacje okazały się dla wszystkich udane, szczęśliwe i bezpieczne.

Kompromis - fundamentem rozwiązań dla szkół przyszłości
Artur Chojecki chętnie spotyka się z uczniami szkół regionu. Na zdjęciu z dziećmi z klasy romskiej w SP 2 w Olsztynie

Był to czas zasłużonego odpoczynku i nabrania sił do nowych wyzwań. Są nimi z pewnością kolejne etapy wiedzy, a wraz z nią także przekazywane doświadczenia i wartości. Są nimi również nowe znajomości, spotkania i przyjaźnie. Uczestnictwo w życiu szkolnym, w którym odbywa się proces edukacyjno-wychowawczy, wymaga wiele umiejętności i wysiłku. To ciężka i systematyczna praca wszystkich zaangażowanych w kształcenie

i wychowanie młodego pokolenia Polaków.

Na początku nowego roku szkolnego należy więc wyrazić szczerą wdzięczność osobom i podmiotom, które pomimo różnych trudności potrafiły zadbać o dobro ucznia i jakość nauczania w ubiegłym roku i kontynuują tę misję. Polska szkoła, która odpowiada za przekazywanie wiedzy i wartości, poprzez reformę sytemu edukacji zmienia swoje oblicze. Jej celem jest zapewnienie uczniom pakietu umiejętności przydatnych w dzisiejszym świecie, rodzicom – jeszcze większego wpływu na kształt edukacji ich dzieci, a nauczycielom - należnego im szacunku i jak najlepszych warunków pracy.

4 września wspólnie z Panem Krzysztofem Markiem Nowackim, Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty, organizujemy w Olsztynie Wojewódzki Okrągły Stół Edukacyjny. Jest to inicjatywa Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, będąca realizacją postulatu, który pojawił się przy Ogólnopolskim Okrągłym Stole Edukacyjnym. Organizując debaty wojewódzkie nie chcemy zmarnować ogromnego zainteresowania rozmowami o polskiej szkole. To cenny społeczny kapitał, który chcemy rzetelnie wykorzystać.

Podobnie jak na poziomie centralnym, do Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego zaproszeni zostali przedstawiciele: rad rodziców, dyrektorów szkół, szkół niepublicznych, nauczycieli, organizacji samorządowych działających na rzecz oświaty, reprezentatywnych związków zawodowych, samorządów, pracodawców oraz samorządów uczniowskich. Uczestniczyć będą również członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz przedstawiciele olsztyńskiego środowiska akademickiego. I podobnie jak na debacie warszawskiej, wojewódzki stół będzie okazją do rozmowy o przyszłości polskiej oświaty.

Artur Chojecki chętnie spotyka się z uczniami szkół regionu. Na zdjęciu z dziećmi z klasy romskiej w SP 2 w Olsztynie

Uczestnictwo szerokiego przedstawicielstwa podmiotów związanych z systemem edukacji w obradach Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego umożliwi dyskusję i wypracowanie wniosków dotyczących podnoszenia jakości funkcjonowania systemu oświaty w kraju i w województwie warmińsko-mazurskim.

Dyskusje na temat zmian w polskiej oświacie skupione będą w kilku obszarach tematycznych, których podmiotami będą uczniowie, nauczyciele, rodzice. Kolejne tematy dotyczyć będą nowoczesnej szkoły i jakości w systemie edukacji. Poruszone zostaną sprawy dotyczące roli nauczycieli, rodziców, samorządów oraz instytucji wspomagających system edukacji w celu zapewnienia uczniom jak najlepszych warunków nauki i wychowania.

Wnioski płynące z debat wojewódzkich posłużą rządowi do wypracowania dalszych zmian w prawie oświatowym. Mamy za sobą reformę edukacji, która w głównej mierze dotyczyła zmiany struktury szkół. Teraz chcemy podjąć dialog, w jaki sposób należy zmieniać szkołę pod względem jakościowym. Najważniejsze jest to, że nasza młodzież, nasze dzieci muszą być kształcone w szkołach w sposób kompleksowy i nowoczesny.

Artur Chojecki

Wojewoda Warmińsko-Mazurski