Zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych samorządu przez organizacje pozarządowe i pożytku publicznego. Podzielił też środki na ich realizację. To w sumie 6 mln zł, czyli o ponad 300 tys. zł więcej, niż w roku ubiegłym.

Konkursy dla organizacji pozarządowych
Marszałek Gustaw Marek Brzezin
Wicemarszałek Sylwia Jaskulska

Samorząd województwa współpracuje z organizacjami po zarządowymi od początku swojego działania, a od 2011, czyli od powołania do życia Rady Działalności Pożytku Publicznego są naszym stałym partnerem w planowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego Warmii, Mazur i Powiśla – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – Co roku też przekazujemy środki na wzmocnienie ich działalności. Cieszę się, że mimo globalnych zawirowań gospodarczych poziom tego wsparcia udało się utrzymać, a w niektórych dziedzinach nawet wzmocnić. W tym roku większe wsparcie niż w latach ubiegłych kierujemy na pomoc społeczną, rozwój sektora pozarządowego, wzmacnianie potencjału młodzieży, a także kulturę i ochronę dziedzictwa. Wyodrębniliśmy także nowy priorytet z zadań kultury – działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.

Rolę organizacji pozarządowych docenia także Sylwia Jaskulska, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego:

– Są w moim przekonaniu łącznikiem między samorządem a mieszkańcami naszego regionu – mówi Sylwia Jaskulska. – To one dobrze znają potrzeby lokalnych społeczności, potrafią reagować szybko i spontanicznie, tam gdzie potrzebna jest pomoc lub ciekawa inicjatywa czeka na podjęcie. Środki, które przekazujemy w tych konkursach, wracają później do nas wszystkich, ponieważ przyczyniają się do rozwoju turystyki, sportu, ochrony środowiska czy rozwoju kultury, a także wyrównywania różnic między miastem a obszarami wiejskimi. To naprawdę dobrze wydane środki, o czym często się przekonuję, obs erwując inicjatywy, które dzięki nim udało się zrealizować.

Konkursy obejmują różne formy działalności tych organizacji:

- rozwój kultury fizycznej - 2,67 mln zł,

- kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego - 420 tys. zł,

- integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami - 100 tys. zł,

- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - 150 tys. zł,

- rozwój turystyki - 170 tys. zł,

- pomoc społeczna - 200 tys. zł,

- aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich - 60 tys. zł,

- upowszechnianie i ochrona praw konsumenta - 10 tys. zł,

- żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego - 70 tys. zł,

- rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego - 170 tys. zł,

- realizacja zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych - 80 tys. zł,

- wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży poprzez realizację programu wspierania inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim - 100 tys. zł,

- działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych - 160 tys. zł.

Więcej informacji i terminy składania ofert na stronie: warmia.mazury.pl