W związku z ukazaniem się na łamach „Kurka Mazurskiego nr 4 (1159) z dnia 25 stycznia 2017 r. artykułu „Lekceważą zjadliwy wirus” koniecznym staje się – odniesienie do stanowiska Pana Zygmunta Rząpa – sołtysa wsi Olszyny w związku z Jego wypowiedzią – dotyczącą działań związanych z realizacją zadań nałożonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rozporządzeniu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczytnie zwrócił się do burmistrzów i wójtów naszego powiatu z prośbą o pomoc rolnikom, hodowcom drobiu w spełnieniu zapisu ww. rozporządzenia w zakresie dotyczącym nakazu zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

W tym miejscu pragnę podkreślić, iż wystąpienie skierowane do burmistrzów i wójtów o pomoc posiadaczom drobiu (rolnikom, hodowcom drobiu) w wykonaniu powinności wymaganych prawem nie nakłada na burmistrzów i wójtów żadnego obowiązku ze strony Powiatowego Lekarza Weterynarii. Zatem stanowisko sołtysa Olszyn, że „narzucanie sołtysom obowiązku dokonywania spisów jest nie fair” nie znajduje uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę, że głównym zadaniem sołectwa jest dbanie o zbiorowe potrzeby jego mieszkańców, udzielenie pomocy posiadaczom drobiu w wypełnieniu obowiązków nałożonych powołanym rozporządzeniem nie koliduje z celami działania sołectwa a stanowiąc realne wsparcie jego mieszkańców wydaje się być możliwym do zrealizowania.

Dodatkowo wskazać należy, że niewykonanie nakazów rozporządzenia sankcjonowane jest odpowiedzialnością w drodze administracyjnych kar pieniężnych.

dr n. wet. Jerzy Ryszard Piekarz

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczytnie