Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych OSTRADA z Ostrołęki złożyło najtańszą ofertę w przetargu na I etap rozbudowy drogi powiatowej Witowo – Warchały. Zadeklarowana przez nią cena jest o blisko 1 mln zł niższa niż planowane na to zadanie środki.

Ostrada najbliższa rozbudowy drogi w Warchałach
Pierwszy etap robót obejmie odcinek od DK 58 do końca Warchał

W ubiegłym tygodniu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szczytnie nastąpiło otwarcie ofert na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo – Warchały. Etap I w km 2+566 – 3+532”. Planowane środki na ten cel to 3.696.137,88 zł, z czego 65% stanowi dotacja uzyskana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja realizowana będzie przez powiat szczycieński w partnerstwie z gminą Jedwabno.

W odpowiedzi na ogłoszenie przetargowe, swoje oferty złożyło pięciu wykonawców.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.

  Najwyższą przedstawiła firma STRABAG, deklarując wykonanie robót za 4.024.061,33 zł, zaś najniższą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA z Ostrołęki z kwotą 2.862.890,89 zł.

Zakres prac dotyczy pierwszego etapu na odcinku od drogi krajowej nr 58 do końca Warchał w kierunku Witowa. Rozbudowie podlegać będzie blisko kilometrowy odcinek drogi o szerokości 6 m, wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia, poboczy i zjazdów indywidualnych.

Obecnie trwa procedura weryfikacji złożonych ofert.

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie ogłosił również trzy przetargi na realizację kolejnych zadań drogowych: przebudowy drogi powiatowej o długości 2874 m na odcinku od drogi krajowej nr 57 do Trelkowa, drogi powiatowej o długości 990 m na odcinku od Zabiel do mostu w stronę Lipowca, drogi powiatowej o długości 767 m na odcinku od Wólki Szczycieńskiej do Siódmaka.

Zadania te znajdują się obecnie na liście rezerwowej Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

(kee){/akeebasubs}