Rada Gminy Szczytno, jako pierwsza w powiecie, podsumowała wykonanie ubiegłorocznego budżetu i rozpatrzyła raport o stanie gminy. Efektem tego jest udzielenie wójtowi absolutorium i wotum zaufania.

Pierwsze absolutorium
Wójt Sławomir Wojciechowski: - To był trudny rok, ale dla naszej gminy w gospodarce finansowej bardzo udany

W ostatnim dniu kwietnia obradowała Rada Gminy Szczytno. W porządku sesji znalazło się rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok. Dochody wyniosły 70,6 mln zł i były niższe tylko o 0,6 mln zł od zakładanego planu. Znaczący w tym współczynnik (37%) stanowiły dochody własne - 26,2 mln, w tym z: podatku od nieruchomości 9,6 mln zł (3 mln od osób fizycznych i 6,6 mln – prawnych) i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 8,9 mln zł. Znaczący udział we wpływach do budżetu miały jak zawsze i wszędzie dotacje celowe - 29,9 mln i subwencje - 14,5 mln.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.