Reklama

Węgiel

Publikujemy kolejny odcinek raportu o stanie bezpieczeństwa opracowanego na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców Szczytna kilka miesięcy temu. Jego autorami są pracownicy naukowi WSPol. Zebrane wnioski posłużą do stworzenia programu zmierzającego do poprawy stanu bezpieczeństwa.

ZNAJOMOŚĆ PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH

Jednym z warunków skutecznego funkcjonowania systemu programów profilaktycznych jest znajomość samych programów przez społeczności lokalne, w porozumieniu z którymi i na rzecz których mają być one realizowane.

Czasami władze lokalne, policja, różne organizacje prezentują nowe pomysły w celu zredukowania przestępczości i strachu przed nią. Czy słyszał/słyszała Pan/Pani o tego typu inicjatywach w Pana/Pani miejscowości?

tak - 39,6%

nie - 59,0%

brak odpowiedzi - 1,5%

Uzyskane wyniki wskazują na stosunkowo niski poziom wiedzy badanych na temat programów profilaktycznych realizowanych w ich miejscu zamieszkania.

Skąd dowiedział/dowiedziała się Pan/Pani o realizacji tego rodzaju przedsięwzięcia?

brak odpowiedzi - 2,5%

z rozmów z dzielnicowym lub innymi policjantami - 12,4%

z rozmów z innymi ludźmi - 13,7%

z radia - 18,0%

z prasy lokalnej - 46,6%

z telewizji - 6,8%

W świetle przedstawionych wyżej wyników wyraźnie widać, jak ogromną rolę informacyjną odgrywają środki masowego przekazu.

(kaem)

2005.08.24