Czujemy się zagrożeni, aż 85% spośród nas obawia się, że może paść ofiarą przestępstwa. Za najbardziej niebezpieczne miejsca uważamy parki (szczególnie przy SP 3), okolice, w których odbywają się dyskoteki oraz ulice 1 Maja i Łomżyńskiej. Takie wyniki zawiera raport opracowany na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców Szczytna kilka miesięcy temu.

Stan zagrożenia

Na początku br. władze miasta rozkolportowały wśród mieszkańców Szczytna ankietę z pytaniami dotyczącymi poczucia bezpieczeństwa i oceny pracy policji. Na udzielenie odpowiedzi zdecydowało się 407 osób, co powoduje, że uzyskane wyniki można uznać za miarodajne. Opracowania zebranego materiału podjęli się pracownicy naukowi WSPol. w Szczytnie.

- Wyniki są typowe, nieodbiegające od normy krajowej - mówi mł. insp. dr Ryszard Chmielewski, który od 13 lat zajmuje się tego typu badaniami. Wcześniej prowadził je m.in. we Wrocławiu, Opolu, Białymstoku, Olsztynie, Ostródzie i Gdańsku.

Ocena szczycieńskiej policji na tym tle, zdaniem inspektora Chmielewskiego, wypada "w miarę pozytywnie, choć nie rewelacyjnie". Za najbardziej dokuczliwe mieszkańcy Szczytna uważają grupy agresywnie zachowującej się młodzieży, sporo jest też takich, którzy do tego grona zaliczają kierowców źle parkujących auta. Ponad 80 procent badanych uważa, że główną przyczyną wzrostu przestępczości jest bezrobocie, w dalszej kolejności zbyt łagodne prawo i zubożenie społeczeństwa. Według ankietowanych, do poprawy bezpieczeństwa najbardziej mogłyby się przyczynić wzmożone patrole policyjne (tę opinię policyjni eksperci uważają za stereotypową), a w dalszej kolejności rozbudowa monitoringu i zwiększenie patroli straży miejskiej.

Na podstawie zebranych wniosków ma być opracowany program zmierzający do poprawy stanu bezpieczeństwa, który zostanie przedstawiony do akceptacji Radzie Miejskiej na sesji wrześniowej.

- Mając taki dokument, łatwiej nam będzie występować o środki z zewnątrz na ten cel - mówi pilotująca temat z ramienia Urzędu Miejskiego wiceburmistrz Danuta Górska.

Ponieważ wyniki opracowania wydają nam się bardzo interesujące, postanowiliśmy zapoznać z nimi także naszych Czytelników.

(o)


I. POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

Jednym z podstawowych czynników warunkujących społeczną ocenę pracy policji jest poczucie bezpieczeństwa obywateli w swoim miejscu zamieszkania. To, czy mieszkańcy na co dzień czują się bezpieczni, czy też odczuwają strach przed staniem się ofiarą przestępstwa, w dużej mierze uzależnione jest od faktycznych rozmiarów przestępczości na danym terenie oraz od wskaźnika wykrywalności sprawców. Dlatego można przyjąć, że poczucie bezpieczeństwa obywateli jest wyznacznikiem społecznej oceny pracy policji w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości na danym terenie. Z tego też powodu, w analizowanej ankiecie, jako pierwsze znalazło się pytanie dotyczące subiektywnych odczuć mieszkańców Szczytna na temat zagrożenia przestępczością.

Jak widać, wśród badanych opinie na temat zagrożenia przestępczością są podzielone. Poczucie bezpieczeństwa w swojej miejscowości deklaruje 30,5% ankietowanych, natomiast prawie dwukrotnie więcej (59,7%) stwierdza, że odczuwa w tym zakresie pewne zagrożenia.

Jak można wnioskować z uzyskanego rozkładu odpowiedzi, badani nie do końca są przekonani o słuszności własnych opinii. Świadczy o tym fakt, że wśród wszystkich odpowiedzi udzielonych na omawiane pytanie, zdecydowanie przeważały odpowiedzi typu "raczej tak" (28,0%) oraz "raczej nie" (38,8%) oraz to, że stosunkowo duża liczba badanych wstrzymała się od udzielenia odpowiedzi - odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 9,8% ogółu respondentów.

Czy miejscowość, w której Pan/Pani mieszka można nazwać bezpieczną i spokojną?

zdecydowanie tak - (2,5%)

raczej tak - (28,0%)

raczej nie - (38,8%)

zdecydowanie nie - (20,9%)

trudno powiedzieć - (9,8%)

2005.06.15