Ani złotówki nie otrzymali dotąd studenci, którzy wystąpili do starostwa z wnioskami o stypendia ze ZPORR. Urzędnicy tłumaczą opóźnienia nieterminowym przekazywaniem środków na ten cel przez Ministerstwo Finansów.

STUDENCI BEZ PIENIĘDZY

Studenci, którzy złożyli w starostwie wnioski o stypendia ze ZPORR, wciąż nie dostali pieniędzy. Wielu z nich straciło już nadzieję na otrzymanie finansowego wsparcia. "Od 1 stycznia studenci nie dostali ani złotówki. Z umowy wynika, że pieniądze powinniśmy otrzymywać co miesiąc (...) Tłumaczenie, że są one tuż-tuż nie wystarcza. To trwa już sześć miesięcy. Jestem studentem piątego roku i więcej z takiej "pomocy" nie będę korzystał (...)" - napisał do redakcji rozgoryczony czytelnik. Na pytanie, dlaczego do tej pory uczniowie szkół wyższych nie dostali stypendiów i kiedy mogą się spodziewać wypłat, otrzymaliśmy od inspektor Ewy Nasiadko z wydziału edukacji w starostwie następującą pisemną odpowiedź:

"Opóźnienia w wypłatach należnych stypendiów unijnych z Działania 2.2 ZPORR dla studentów wynikają z nieterminowego przekazywania środków finansowych przez Ministerstwo Finansów Urzędowi Marszałkowskiemu w Olsztynie".

Pieniądze stanowiące wkład polski zostały przekazane dopiero w połowie maja. Urząd Marszałkowski po otrzymaniu należności rozpoczął procedurę weryfikacji złożonych przez poszczególne powiaty wniosków o kolejną płatność i przekazuje im fundusze zgodnie z kolejnością ich wpływu. Powiat Szczycieński złożył wniosek 27 marca 2005 roku. Według pracowników Urzędu Marszałkowskiego, zasilenie konta starostwa powinno nastąpić w najbliższych dniach, gdyż dokumenty do przelewu wnioskowanej kwoty zostały już przekazane pod podpis skarbnika Urzędu Marszałkowskiego.

SPÓŹNIALSKI URZĄD

Pomoc stypendialna przysługuje osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. O wsparcie ze środków unijnych mogą występować studenci i uczniowie pochodzący z obszarów wiejskich, u których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 504 złotych lub 583 zł, w przypadku, gdy chodzi o dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. W kończącym się roku szkolnym wpłynęło 249 wniosków o stypendia od studentów. Powiat uzyskał środki na podpisanie umów tylko z 87 osobami. Uczniowie złożyli aż 673 wnioski i wszystkim pomoc przyznano. Również i oni dostali stypendia z opóźnieniem wynikającym, jak tłumaczy starostwo, z nieterminowego przekazywania środków przez Urząd Marszałkowski. Zaległe fundusze za listopad i grudzień 2005 roku powiat otrzymał w pierwszych dniach kwietnia.

FAŁSZYWE FAKTURY

W szkołach ponadgimnazjalnych wypłata następuje w formie refundacji poniesionych kosztów. W związku z tym trzeba weryfikować prawdziwość przedkładanych przez uczniów faktur. W niektórych szkołach nabrano podejrzeń co do przedstawionych dokumentów. Na wieść o fałszerstwach, powiat wstrzymał wypłaty.

"Aktualnie prowadzone są postępowania wyjaśniające przez powołane do tego organy. Wszystkie dokumenty niebudzące podejrzeń są sukcesywnie przyjmowane i na ich podstawie przygotowywane są listy wypłat dla uczniów" - informuje inspektor Nasiadko.

(łuk)

2006.06.21