Pomoc społeczna jest narzędziem polityki społecznej państwa, mającym na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ponadto pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Wojewoda Artur Chojecki wręczył nagrody i wyróżnienia Amicus BonusOd ponad dwóch dekad 21 listopada każdego roku obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego, który jest świętem wszystkich pracowników pomocy społecznej. W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie miała miejsce uroczystość, podczas której Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki wręczył statuetki w kategorii zespołowej i indywidualnej oraz medale Amicus Bonus. Ta nagroda jest przyznawana od 15 lat wyróżniającym się pracownikom opieki społecznej, samorządowcom lub najbardziej aktywnym organizacjom pozarządowym działającym w tym obszarze.

Nagrodzeni to niewątpliwie ludzie godni naśladowania, którzy zajmują się zapobieganiem izolacji, marginalizacji i społecznemu wykluczeniu, aktywizują swoich podopiecznych, wspierają w rozwiązywaniu problemów, dbają o prawidłowe funkcjonowanie systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą, z powodzeniem realizują programy, które mają na celu zapobieganie lokalnym problemom społecznym i rozwiązywanie ich. Nie szczędzą wysiłków pracując na rzecz osób potrzebujących wsparcia, rodzin i całych lokalnych społeczności.

Każdego roku statuetki i medale trafiają w ręce wyjątkowych osób, które udowadniają, że pomoc drugiemu człowiekowi ma sens i przynosi ogromne korzyści. To ludzie, którzy codziennie stają wobec krzywdy, ubóstwa czy samotności. Mierzą się z trudnymi życiowymi sytuacjami, jakie dotykają drugiego człowieka. Szereg działań, które podejmują można nazwać misją.

Na Warmii i Mazurach w ponad 400 jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej pracuje 7065 osób, a 1029 to pracownicy socjalni. Dzięki ich staraniom udzielana jest pomoc w bardzo szerokim zakresie i z wielu powodów m. in.: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, alkoholizmu, narkomanii, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa czy konieczności udzielenia wsparcia ofiarom handlu ludźmi. Ponadto jest to również pomoc w integracji uchodźców, w przypadku zdarzeń losowych, sytuacji kryzysowych czy klęsk żywiołowych.

W tym roku statuetkami AMICUS BONUS uhonorowani zostali:

W kategorii indywidualnej:

Henryk Stańczyk – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Suszu,

W kategorii zespołowej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach,

Medale oraz listy gratulacyjne otrzymali:

Michał Maria Kozłowski – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Grazymach,

Dorota Kowalska – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie,

Maria Kobuszewska – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach,

Halina Brym – kierownik Działu w Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie,

Beata Rogala – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu,

Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku,

Beata i Dariusz Tuptońscy – prowadzący Rodzinny Dom Dziecka Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Braniewie,

Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku,

Teresa Sienkiewicz – emerytowana dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście,

Mirosława Ormanowska – emerytowana dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie,

Helena Czuper – emerytowana kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczkach,