Pomoc drugiemu człowiekowi, będącemu w potrzebie, czasem permanentnej, jest jedną z najpiękniejszych postaw humanistycznych, której filarami są zasady cywilizacji chrześcijańskiej.

Wsparcie dla osób najbardziej potrzebującychUdzielanie solidarnego wsparcia słabszym jest również zadaniem społeczeństwa, organizacji pozarządowych, a także władz samorządowych i centralnych. Wrażliwość na innych jest polem do naszej wspólnej odpowiedzialności, zwłaszcza, że nikt nie wie, jakie trudności mogą go w życiu spotkać. Wielokrotnie ubóstwo nie jest zawinione, a wynika z choroby lub jest konsekwencją wypadku bądź nieszczęśliwego zbiegu wydarzeń.

Urzędy wojewódzkie, realizujące w terenie politykę rządu, mają aktywny udział w redystrybucji dóbr, której celem jest zrównoważony rozwój społeczny. Właśnie rozstrzygnięty został konkurs Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dla podmiotów zajmujących się pomocą osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością. Organizacje z naszego województwa na realizację 13 zadań otrzymały dotację w łącznej kwocie 591 320 zł. W najtrudniejszym dla bezdomnych okresie roku, czyli w sezonie zimowym, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchamia całodobowa bezpłatną infolinię 800 165 320 dedykowaną tym osobom.

Warmińsko-Mazurski Oddział PFRON ogłosił program pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. Nabór wniosków trwa do 2 listopada br. jego adresatami są samorządy powiatowe i gminne, które w związku z sytuacją epidemiczną uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia. Wsparcie finansowe może dotyczyć między innymi: świadczenia pomocy psychologicznej dla osób niepełnosprawnych albo rodziny osoby z niepełnosprawnością, transportu, dostarczania osobom niepełnosprawnym leków, produktów żywnościowych oraz innych artykułów pierwszej potrzeby, organizacji opieki domowej bądź aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych.

Od przyszłego roku wystartuje program rozwoju rodzinnych domów pomocy, skierowany do gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich. Z uwagi na procesy demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa istnieje potrzeba tworzenia rodzinnych form wsparcia dla osób, które wymagają opieki ze względu na wiek lub niepełnosprawność, bez konieczności przebywania w domu pomocy społecznej. Samorządy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na tworzenie nowych domów oraz dopłaty do pobytu podopiecznych.

W roku 2022 ruszy również kolejna edycja programu “Opieka wytchnieniowa”, którego celem jest pomoc osobom sprawującym codzienną opiekę nad osobą z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, obok codziennego wsparcia, potrzebują one również możliwości niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę własnych potrzeb. W związku z tym trwa nabór wniosków w ramach programu “Centra opiekuńczo-mieszkalne”, kierowanego do gmin i powiatów, które zapewnią usługi zamieszkiwania całodobowego lub dziennego dla dorosłych osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Kończy się nabór wniosków do przyszłorocznej edycji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Jego celem jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Chodzi tu m.in. o pomoc podczas wizyty w urzędzie czy umożliwienie udziału w wydarzeniach kulturalnych.

W ciągu najbliższych trzech lat aż miliard złotych zostanie przeznaczony na wsparcie pod nazwą „Samodzielność - Aktywność- Mobilność”. Program ten ma za zadanie zapewni możliwości niezależnego samodzielnego życia osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zakłada on m.in.: zakup specjalnych środków transportu czy rozwój mieszkalnictwa wspomaganego, ale też zwiększenie ilości placówek, które zajmują się aktywizacją zawodową osób z najwyższym stopniem niepełnosprawności.