Przy jednym głosie przeciwnym radnego Pawłowicza szczycieńska Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu i udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu.

Zatwierdzili stary i okroili nowy

SPORE INWESTYCJE

Po stronie dochodów ubiegłoroczny budżet zamknął się kwotą 49,7 mln zł, a po stronie wydatków - 49,2 mln zł. Najwięcej pochłonęło utrzymanie oświaty (38,6%). Bardzo dużo, bo aż 12,2 mln zł, czyli 25% ogółu wydatków skierowano na inwestycje. Dla porównania, w poprzednich latach były to kwoty: 4,7 mln zł (2003 r.) i 6,7 mln zł (2004 r.). Spośród inwestycji wykonanych w 2005 r. skarbnik Henryk Samborski najbardziej zadowolony jest z realizacji zadań drogowych, a szczególnie modernizacji dróg w gminach Wielbark i Rozogi. W sumie za 7 mln zł dotychczasowe nawierzchnie żwirowe zostały poszerzone, wzmocnione i pokryte asfaltem na odcinku ok. 10 km. Sukcesem było też zmniejszenie o 496 tys. zł długu publicznego, który na koniec roku wynosił 2,3 mln zł.

ELASTYCZNY BUDŻET

Podczas sesji radni dokonali też korekt w bieżącym budżecie, zmniejszając go zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków aż o 8 mln zł (14%).

Jedynym radnym, którego ten fakt zaniepokoił był Krzysztof Pawłowicz.

- Plan budżetu na 2006 rok był reklamowany z pompą. Teraz wyszło na to, że jest on nadęty i nierealny do wykonania - zwracał uwagę jedyny opozycjonista w samorządzie powiatowym.

W obronie przedstawionej korekty budżetu stanął skarbnik Henryk Samborski.

- Budżet musi być elastyczny, bo sytuacja finansowa naszego państwa i zasady ubiegania się o środki pomocowe z Unii tego wymagają - mówił skarbnik.

Dlatego w planach na 2006 rok znalazły się pozycje, które nie były do końca pewne. - W trakcie ich wprowadzania do budżetu osobiście uzasadniałem potrzebę takiego działania. To podstawa do ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe.

Teraz, kiedy już wiadomo, że na razie ich nie będzie, powstała konieczność zdjęcia z budżetu takich zadań, jak np. modernizacja dróg Faryny - Borki Rozoskie i Spaliny - Rozogi, kontynuacja budowy strażnicy oraz dostosowanie bazy gastronomicznej przy ZS 2 do standardów europejskich.

- Zmiany w budżecie przewidują obecnie budowę sali gimnastycznej przy ZS 3 wyłącznie ze środków własnych, podczas gdy wcześniej budżet zakładał dotację w wys. 1,150 mln zł z ministerstwa sportu - dodaje skarbnik.

INNE UCHWAŁY

Rada Powiatu podjęła także m.in. uchwałę w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek Kurpiów, mającego siedzibę w... Ostrołęce oraz ogłosiła rok bieżący Rokiem Klenczonowskim w powiecie szczycieńskim. Decyzją rady szpital powiatowy otrzymał w nieodpłatne użytkowanie działkę przy ul. Kochanowskiego o pow. 3,34 ha z przeznaczeniem na swoją rozbudowę. Radni przyjęli też wieloletni plan inwestycyjny, który będzie podstawą do ubiegania się o środki pomocowe z funduszy europejskich oraz wyrazili swoje zaniepokojenie sytuacją związaną z lotniskiem w Szymanach. Najlepszym rozwiązaniem, zdaniem radnych, powinno być jak najszybsze jego skomunalizowanie na rzecz samorządu wojewódzkiego. Rada zaapelowała też o przywrócenie ruchu kolejowego na trasie Ostrołęka-Olsztyn-Szczytno, co ułatwiłoby mieszkańcom powiatu dojazd do szkół i zakładów pracy.

(o)

2006.04.19