Raport o stanie bezpieczeństwa (X).

Publikujemy już ostatni odcinek raportu o stanie bezpieczeństwa opracowanego na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców Szczytna. Jego autorami są pracownicy naukowi WSPol. Zebrane wnioski posłużą do stworzenia programu zmierzającego do poprawy stanu bezpieczeństwa.

OCENA SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA

Chcąc poznać opinię badanych na temat najbardziej skutecznych - według nich - działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa, przedstawiono badanym listę sześciu tego rodzaju przedsięwzięć, prosząc o ich ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza, że nic to nie zmieni, a 5, że podjęcie danego działania poprawi znacząco stan bezpieczeństwa.

Jakie działania, Pana/Pani zdaniem mogą najbardziej przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa?

- 67,8% - zwiększenie liczby patroli policyjnych

- 21,9% - zwiększenie liczby patroli Straży Miejskiej

- 12,0% - zorganizowanie systemu pomocy sąsiedzkiej

- 3,9% - zorganizowanie patroli mieszkańców

- 13,3% - poprawa stanu oświetlenia

- 23,6% - rozbudowa monitoringu

W opinii badanych, zdecydowanie dominuje pogląd, że do poprawy bezpieczeństwa najskuteczniej przyczynić się może zwiększenie liczby patroli policyjnych i Straży Miejskiej.

(kaem)

2005.08.31